Kallelse kommunfullmäktige 2022-09-26

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 i Furulidskolans restaurang.
Från och med 2022 webbsänds kommunfullmäktige Du kan ta del av sändningen här. Öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Upprop
 2. Val av justerar
 3. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Information: Brottsofferjouren angående förbättringar för brottsoffer, vittnen och anhöriga.
 6. Antagande av ny översiktsplan för Aneby kommun , 88.7 kB.
 7. Fastställande av VA-plan och VA-policy , 76.4 kB.
 8. Upphörande av förtroendeuppdrag som ersättare i , 71.8 kB.
 9. Bidrag till enskilda vägar i Aneby kommun , 83.1 kB.
 10. Tomtpriser i Aneby kommun , 83.1 kB.
 11. Revisionens äskande om tilläggsbudget för 2022 KS 2022-298 , 53.1 kB.
 12. Medfinansiering av Astrid Lindgrens hembygds leaderområdet 2023 – 2029 , 79.3 kB.
 13. Ansökan om utökad borgen Stiftelsen Aneby bostäder , 75.9 kB.
 14. Svar på Medborgarförslag: Angående ändring av skolans organisation , 76.2 kB.
 15. Svar på Medborgarförslag: Angående kommunens civila beredskap , 76.4 kB.
 16. Svar på medborgarförslag: Angående "tysta områden" i Askeryd socken , 81 kB.
 17. Svar på medborgarförslag: Angående vindkraft i Lönhult , 77.6 kB.
 18. Svar på medborgarförslag: Lägg veto mot vindkraftsplanerna i Lönhult , 78.2 kB.
 19. Svar på medborgarförslag: Angående att förlänga gång- och cykelvägen från Blågrindar till Aneby tätort , 77.5 kB.
 20. Svar på Medborgarförslag: Anlägga en grusväg/stig från Karlstorp till busshållplatsen Smedstorp för att underlätta kollektivt resande samt främja rörelse efter ombyggnation av riksväg 32 , 76.6 kB.
 21. Svar på medborgarförslag: Parkeringsfråga på Parkskolan , 81.3 kB.
 22. Svar på medborgarförslag: Fler fasta bänkar vid Svartån , 81.3 kB.
 23. Svar på medborgarförslag: Angående upprustning av badplatsen Pinte vid Assjön , 77.9 kB.
 24. Svar på medborgarförslag: Upprustning av lekparken i södra Aneby , 78 kB.
 25. Svar på medborgarförslag: Soptunnor vid elljusspåret , 77.2 kB.
 26. Svar på motion: Utred och säkra ekonomisk säkerhet för vindkraftverk innan startbesked ges , 79.6 kB.
 27. Svar på motion: Angående fler solceller i kommunen – nu! , 78.7 kB.
 28. Svar på motion: Att solceller för elproduktion placeras på kommunägda fastigheters tak som lämpar sig för ändamålet , 104.2 kB.
 29. Svar på motion: Angående anläggande av hundrastgård i Aneby tätort , 76.9 kB.
 30. Benämning av rådet för frågor om funktionsnedsättning , 75.4 kB.
 31. Anmälningsärenden


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2022