Beslut om bygglov

Aneby kommun har inkommit med en bygglovsansökan för skylt på ställning med en skyltarea om ca 3 kvm på fastigheten Aneby 1:716, intill västra sidan av järnvägsövergången, i Aneby kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden i Aneby kommun har den 18 oktober 2022 beslutat att bevilja bygglov enligt ansökan för skylt på fastigheten Aneby 1:716.

Handlingar i ovanstående ärende finns tillgängliga på samhällsbyggnadsavdelningen i kommunhuset i Aneby. Beslutet kan överklagas inom fyra veckor från det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2022