Miljöskydd

Miljön är allas ansvar. För vår egen och kommande generationers skull måste vi förvalta miljön på ett hållbart sätt.

Långsiktigt hållbart

Miljöbalken och plan- och bygglagen ska säkerställa en samhällsutveckling som är långsiktigt hållbar. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken är alla skyldiga att följa när man driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Taxor och avgifter

Livsmedelsavgifter, miljöbalkstaxa, taxa enligt strålskyddslagen och Amaqs avgifter för renhållning.
Taxor och avgifter

Miljöfarlig verksamhet

Alla verksamheter som är kopplade till en fastighet och som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft kan klassas som miljöfarlig verksamhet. För att påbörja eller ändra anmälningspliktig verksamhet krävs anmälan till samhällsbyggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten påbörjas.
Miljöfarlig verksamhet

Miljömål nationellt

Riksdagen har antagit 16 övergripande miljökvalitetsmål. Det nationella arbetet med miljömålen kan du följa på webbplatsen för Miljömål.
Hur miljön mår och hur arbetet med Sverigens miljömål går, Miljömållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2020