Djur och lantbruk

Ansvaret för tillsyn av djurhållande verksamheter enligt miljöbalken ligger hos kommunerna. Det är djurhållarens ansvar att se till att djurhållningen inte riskerar att ge upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Djur i detaljplanerat område

I vissa fall krävs tillstånd för hållande av djur inom detaljplanelagt område.

Lantbruk

Då bland annat gödselhantering kan ge upphov till miljöstörning räknas djurhållning av större omfattning som miljöfarlig verksamhet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2023