Miljöfarlig verksamhet

Alla verksamheter som är kopplade till en fastighet och som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft kan klassas som miljöfarlig verksamhet. Det omfattar alla verksamheter som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt.

Företagens egenkontroll och myndigheternas tillsyn

Genom företagens egenkontroll och myndigheternas tillsyn övervakas miljön i kommunen. Offentlig tillsyn bedrivs genom inspektion, besiktningar, behandling av anmälningsärenden, granskning av miljörapporter och dokumenterad egenkontroll med mera, samt kontroll av hur företagen sköts miljömässigt. Arbetet omfattar främst industrier, verkstäder, bensinstationer och jordbruk.

Anmälan och tillstånd

Alla typer av verksamheter som finns upptagna i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska vara anmälda eller ha tillstånd för sin verksamhet. Detta krav gäller också verksamheter som tidigare fått bedrivas utan anmälan eller tillstånd. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. För nyanläggning av tillståndspliktig verksamhet är förfarandet mer omfattande med samråd, beslut om betydande miljöpåverkan, eventuell miljökonsekvensbeskrivning och ansökan. Mer information finns hos Länsstyrelsen.

Anmälan till samhällsbyggnadsnämnden

För att påbörja eller ändra anmälningspliktig verksamhet krävs anmälan via blankett till samhällsbyggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2023