VA-plan för hela Aneby kommun

För att uppnå en långsiktigt hållbar vatten- och avloppshantering har samhällsbyggnadsavdelningen och Aneby miljö och vatten i samarbete tagit fram en vatten- och avloppsplan (VA-plan). VA-planen antogs av kommunfullmäktige i september 2022.

VA-planen är det styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen, det vill säga både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas tillgång på dricksvatten samt hur spill- och dagvatten ska tas omhand. En VA-plan är även ett stöd i arbetet att nå en långsiktig VA-försörjning, bland annat genom de riktlinjer som anges i policyn. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2022