Samråd gällande ny detaljplan för Lövviken 1:19 m. fl.

Kungörelse om samråd

Ny detaljplan för Lövviken 1:19 m.fl. i Haurida socken, Jönköpings län

Huvudsyftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för en fortsatt byggnation av bostäder i området. Planförslaget anses vara förenligt med Aneby kommuns översiktsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-21 att efter genomgång av planförslaget sända detta för samråd. Handlingarna finns 2021-03-31 t o m 2021-04-21 utställda i Aneby kommunhus samt på kommunens webbplats. Detaljplanen skickas till berörda för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen. Synpunkter lämnas t.o.m. 2021-04-21 till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post

kommunstyrelsen@aneby.se

Frågor besvaras av planarkitekt Sonja Michanek 0380-461 88 eller samhällsbyggnadschef Michael Wirestam tel. 0380-461 89.

Samrådshandlingar:

Följebrevlänk till annan webbplats

Plankartalänk till annan webbplats

Grönområdesplanlänk till annan webbplats

Fastighetskartalänk till annan webbplats

Planbeskrivninglänk till annan webbplats

Undersökan av betydande miljöpåverkanlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021