Enskilt avlopp

Om du behöver anlägga ett eget avlopp eller har du ett gammalt som slutat fungera, ska du söka tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos samhällsbyggnadsnämnden.

Den vanligaste utformningen för ett enskilt avlopp är en slamavskiljare och ett efterföljande reningssteg med en infiltration- eller markbäddsanläggning, men det beror på markens genomsläpplighet och grundvattennivån. Andra vanliga avloppsanordningar är minireningsverk eller en tank för toaletterna och infiltration av övrigt avlopp. Läs mer på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Aneby, Frinnaryd och Sunhults vattenskyddsområden gäller förbud mot utsläpp av allt avloppsvatten.

Uppgifter i ansökan eller anmälan

Ansökan eller anmälan ska innehålla uppgifter om:

  • Anordningens utformning.
  • Grundvattennivå och avstånd till berg.
  • Skyddsavstånd från infiltration till vattentäkter och ytvatten.
  • Tillgänglighet för slamtömning.
  • En situationsplan med måttangivelser om avloppsanläggningens tänkta placering med avstånd till vattentäkter och ytvatten inom 100 meter samt fastighetsgränser, byggnader och provgropar.
  • Siktanalys med jordprov som visar resultatet av markundersökningen från infiltrationsplatsen.
  • Grannintyg.
  • Funktionsbeskrivning med produktblad från tillverkaren.

Ansökan eller anmälan

Egentillsyn

Som fastighetsägare eller brukare av avloppet är du bland annat skyldig att känna till de miljö- och hälsorisker som finns med avloppet, vidta de skyddsåtgärder som behövs för att undvika miljöpåverkan och välja den lämpligaste platsen för verksamheten. Det är du som ansvarar för att det finns gällande tillstånd och du ska utföra den egentillsyn som krävs.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023