Arbetsgivarens värdegrund

Värdegrunden är en del i vår styrmodell, som utifrån våra mål ska ligga till grund för hur våra anställda ska förhålla sig i sitt arbete. De är ledstjärnor som alla medarbetare bär med sig i sin dagliga gärning i mötet med medborgare, brukare och andra intressenter.

Illustration för Aneby kommuns värdegrund

Klicka för större bild

Arbetsgivarens mål

Vår syn på medarbetare och medarbetarskap inom kommunen är formulerat i ett huvudmål som lyder:

Aneby kommun är en attraktiv arbetsgivare, nu och i framtiden

För att nå detta mål ska vi verka för nedanstående, som är ett utdrag ur vårt balanserade styrkort.

Hög arbetstillfredsställelse

Hög arbetstillfredsställelse eller ”arbetsglädje” är viktigt för att vi ska kunna ge kommuninvånarna bästa möjliga service. Vårt arbetsklimat ska präglas av ett gott ledarskap, öppenhet, ”högt i tak”, friska medarbetare och möjligheter till påverkan och delaktighet. Varje medarbetare ska kunna känna stolthet över sitt arbete och det som uträttas i verksamheten. Nöjda medarbetare är de bästa ambassadörerna för kommunen som arbetsgivare.

Arbetsgivaren stödjer en god hälsa, mångfald och jämställdhet

Hur arbetsförhållandena upplevs av medarbetaren är en viktig faktor för att vilja stanna kvar men också för att kunna rekommendera andra att arbeta i Aneby kommun. Begreppet ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden innehåller många olika komponenter som till exempel fysisk arbetsmiljö, organisation, arbetstid, lön och utrustning. Aneby kommun vill förena en väl fungerande verksamhet med ett hållbart arbetsliv.

Meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll

Varje medarbetare bidrar med sin kompetens och sin erfarenhet till verksamheten. Vår utgångspunkt är att alla medarbetare kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Aneby kommun ska verka för att göra det möjligt. Verksamhetsmålen uttrycker kommunens förväntningar på medarbetarna och det arbete som ska utföras. I dialogen mellan chef och anställd formuleras uppdraget och medarbetaren stimuleras till att bredda och fördjupa sin kunskap.

Ett gott ledarskap, där varje chef är en tydlig arbetsgivarföreträdare

Ledarskapet i Aneby kommun ska präglas av helhetssyn, engagemang och respekt. Tydliga beslut och uppdrag ska genomsyra alla nivåer för att skapa goda förutsättningar för verkställighet och genomförande. Chefer/ledare ska ges förutsättningar att utföra ett gott och engagerat ledarskap som stimulerar till nytänkande och utveckling. Kommunen ska verka för ett aktivt arbete när det gäller ledarvillkor, ledarförsörjning och ledarutveckling. Kommunens chefer har en strategisk roll för verksamhetens styrning och ledning. Att rekrytera en chef är en stor investering för kommunen och de förutsättningar cheferna får för att fullgöra sitt uppdrag är avgörande för hur den investeringen lyckas. Chefsuppdraget är komplext, mångfacetterat och ansvarsfullt och för att chefer över tid ska orka vara den engagerade och drivande ledare som förväntas, måste olika former av chefsstöd finnas att tillgå. Aneby kommun vill främja ett långsiktigt hållbart chefs- och ledarskap.

Bejakande av kreativitet och innovationskraft

Verksamheterna har i uppdrag att på olika sätt öka sin måluppfyllelse i förhållande till såväl kommunala som statliga styrdokument. Genom att utvärdera och analysera den vardagliga verksamheten via olika system erhålls underlag för ständiga förbättringar, som i sin variation leder till ökad utveckling av verksamheten. Den variation som erhålls förmedlas i en ”Lärande organisation” där lärande samtal och reflektioner kring variation ger ett mönster av kunskapsutveckling. Vi provar nya arbetssätt i liten skala, experimenterar/prototypar, lär av våra erfarenheter, har högt i tak, ”skruvar” och gör nytt och annorlunda än tidigare. En kunskapsutveckling som prövas och beprövas i vardagen och som till slut ger nya mönster för lärande. Vardagens arbete blir ständigt bättre och bättre.

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2018