Förslag till avfallsplan

Varje kommun ska ha en avfallsplan. Avfallsplanen ses över vart fjärde år och revideras vid behov. Den ska omfatta allt avfall som uppstår i kommunen och tydliggöra kommunens mål och åtgärder för att hantera avfallet och minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen är därmed hela kommunens strategiska plan.

Kommunen har upprättat ett förslag till avfallsplan med handlingsplan och övriga bilagor. Aneby kommuns nu gällande avfallsplan beslutades 2012. Mycket har hänt inom lagstiftning och samhällsutveckling och det är dags att ta fram en ny avfallsplan. Arbetet inleddes under 2023 med workshops och arbetsgruppsmöten.

Planen innehåller tre målområden och många åtgärder

  • Cirkulär ekonomi
  • Minskad miljöbelastning
  • Förbättrad avfallshantering

En viktig del av avfallsplanen är handlingsplanen med åtgärder som ska förverkliga planens intentioner. Några exempel på åtgärder som återfinns i handlingsplanen är:

  • Ta fram och genomföra en handlingsplan för att förlänga livslängden på IT-produkter.
  • Ta fram och genomföra en gemensam handlingsplan för att minska nedskräpning.
  • Arbeta för minskad miljöpåverkan från avlopp.
  • Se över och optimera återvinningsstationer för förpackningar.

Samrådsförfarande

Avfallsplanen är ute på samråd fram till och med 2 augusti. Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med synpunkter på planen. Inkommande synpunkter från samråd och internremiss sammanställs och behandlas i det fortsatta arbetet med att färdigställa avfallsplanen.

Avfallsplanen består av

Handlingarna går att ladda ner på www.aneby.se samt att läsa i vår reception i kommunhuset och på kommunens bibliotek.

Synpunkter kan lämnas

via e-post till kommunstyrelsen@aneby.se, skriv gärna ”avfallsplan” i ämnesraden eller via brev till kommunen; Aneby kommun, Box 53, 578 22 Aneby, märk gärna kuvertet ”avfallsplan”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2024