Resultatet av revisionens granskning av ledning och styrning med betoning på arbetsmiljö i Aneby kommun

Aneby kommun välkomnar resultatet av revisionens granskning av ledning och styrning med betoning på arbetsmiljö i Aneby kommun. Granskningen har skett på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Utredningen har syftet att säkerhetsställa att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig ledning och styrning i verksamheten. Utredningen har visat att arbetsmiljöområdet delvis har rutiner som fungerar. Samtidigt har det framkommit brister som arbetsgivaren kommer att ha som grund för ett förbättringsarbete som redan påbörjats.

Granskningen visar bland annat att det finns brister i hantering av ärenden som rör kränkande särbehandling, såväl mottagande av ärenden, kännedom om arbetsmiljöföreskriften och i utredning av misstänkta kränkningar.

Utredningen visar även att det finns synpunkter på var medarbetare i stödfunktionerna HR och ekonomi är organisatoriskt placerade.

Utredningen visar att Aneby kommun behöver utveckla den interna kommunikationen avseende implementering av policys och rutiner.

Utöver de rekommendationer som finns beskrivet i rapporten rekommenderar kommunrevisionen även följande:

  • Att kommunen genomför en riskanalys som ligger till grund för handlingsplanen
  • Att en handlingsplan tas fram för att komma tillrätta med de problem som lyfts fram
  • Att kommunen inrättar en oberoende funktion, så kallad Whistle blower-funktion, som tar emot signaler om eventuella missförhållanden som kan inträffa i kommunen (gäller även andra typer av missförhållanden än detta ämnesområde).

Revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för yttrande och kommunstyrelsen ska yttra sig över rapporten senast den 1 juni 2019.

För information och frågor välkommen att kontakta,

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2019