Eldningsförbud i kommunen

Det råder nu eldningsförbud i hela Aneby kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga kommuner i Jönköpings län.

Förbudet gäller viss typ av eldning utomhus, som omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och så vidare). Med utomhus menas skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg. Iordningsställd plats avser en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Förbudet gäller från och med onsdag den 24 april 2019 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Bakgrund och motiv

Föreskriften för eldningsförbud baseras på bedömning av brandrisken som görs för hela Jönköpings län av räddningstjänsterna tillsammans med Länsstyrelsen. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag som tillhandahålls av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Det översta marklagret med vegetation är torrt och prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind, vilket innebär mycket stor brandrisk i länet.

Övrigt

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt bevakning av området efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark.

På tomt i anslutning till villa, fritidshus eller flerbostadshus är det tillåtet att grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser (ej naturcampingplatser).

Skogsbrandbevakning med flyg sker kontinuerligt på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Mer information om eldningsförbud finns på:

Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2019