Delårsrapporten för Aneby kommun visar på ett plusresultat vid årets slut

Höstbild på kommunhusets entré.

Det ekonomiska resultatet för Aneby kommun visar ett plusresultat på 15,2 miljoner kronor till och med augusti 2020. Prognosen för hela året visar ett resultat på +3,2 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för 2020 är 8,2 miljoner, vilket innebär ett resultat som är 5 miljoner kronor sämre än budgeten.

Kommunstyrelsen fattade redan 2018 beslut om åtgärder för att undvika ett underskott. Ytterligare åtgärder har beslutats sedan dess. En del förändringar har redan gett resultat medan det dröjer innan man kan se effekten av andra. Ytterligare åtgärder kommer med all sannolikhet att behöva vidtas.

Sociala avdelningen bedöms få ett underskott på 22,4 miljoner kronor. Det genomförs effektiviseringar inom hela den sociala avdelningen och hittills uppgår de till cirka 7 miljoner kronor. Trots det ökar underskottet då kostnaderna ökat inom myndighetsenheten på grund av kostsamma placeringar av barn och unga. Även försörjningsstödet har ökat även om kostnaderna i Aneby kommun ligger under riksgenomsnittet.

Barn- och utbildningsavdelningen visar ett underskott på 3,3 miljoner kronor inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Aneby kommun har ingen egen gymnasieskola utan köper samtliga platser från kommunerna i närområdet.

Kommunserviceavdelningens prognos visar på ett underskott om 1,4 miljoner kronor, bland annat på grund av ökade kostnader för livsmedel, reparationer och underhåll.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och räntekostnader är poster som visar positivare resultat än budgeterat, vilket delvis uppväger underskotten i verksamheterna. Kommunen har erhållit extra tillskott från staten för att täcka de merkostnader som Covid -19 orsakat. Kommunen är också kompenserad för minskat skatteunderlag.

Åren 2021–2023 kommer att bli ekonomiskt tuffa. På grund av covid-19 och den lågkonjunktur som nu är ett faktum minskar antalet arbetade timmar och därmed kommunens skatteintäkter. Samtidigt ökar åldersgrupperna med barn och äldre vilket ställer krav på kommunen för att klara välfärdsuppdraget. Detta är inte unikt för Aneby utan en trend i hela landet. För att klara denna utmaning är det viktigt att kommunen har ett positivt resultat, detta för att kunna finansiera nödvändiga investeringar inom skola, vård och omsorg framöver.

Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen den 12 oktober och i kommunfullmäktige den 26 oktober.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020