Aneby kommun visar ett plusresultat för 2020

Höstbild på kommunhusets entré.

Det ekonomiska resultatet för Aneby kommun visar ett plus på 10,2 miljoner kronor för 2020. Det budgeterade resultatet för 2020 var 8,2 miljoner, vilket innebär ett resultat som är 2 miljoner kronor bättre än budget.

Verksamheterna har under hela 2020 arbetat intensivt med omfattande åtgärder för att kunna redovisa ett resultat i balans. Resultatet 2019 var -3,5 miljoner kronor och redan i början av 2020 konstaterades att kostnaderna såg ut att landa på runt 20 miljoner kronor högre än budgeterat. Den prognosen föranledde ett omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete. En del förändringar har nu gett resultat medan det dröjer innan man kan se effekten av andra. Ytterligare åtgärder kommer med all sannolikhet att behöva vidtas framöver. Att resultatet är så pass bra som det är för 2020 beror framförallt på det stöd som staten har bidragit med på grund av pandemin. Självklart är det ett rejält kliv i rätt riktning, men nu fortsätter arbetet att säkra välfärden i Aneby kommun. Vi har fler utmaningar framför oss.

Sociala avdelningen har haft och har den största utmaningen. I delårsuppföljningen var prognosen ett underskott på 22,4 miljoner kronor. Resultatet landade på -16,6 miljoner kronor vid årets slut. Det har genomförts effektiviseringar inom hela den sociala avdelningen och vi ser nu ett tydligt resultat. Samtidigt har kostnaderna ökat kraftigt inom myndighetsenheten på grund av kostsamma placeringar av barn och unga och för externa placeringar inom LSS samt personlig assistans. Kostnaderna för försörjningsstödet har däremot minskat med ca 0,5 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsavdelningen visar ett underskott på 1,7 miljoner kronor. Det är gymnasie- och vuxenutbildningen som kostar 4,8 miljoner kronor mer än budgeterat. Aneby kommun har ingen egen gymnasieskola utan köper samtliga platser från kommunerna i närområdet. Lägre kostnader än budgeterat för grundskolan med ca 3 miljoner kronor då avdelningen har genomfört samtliga handlingsplaner för en budget i balans och därmed kunnat minska underskottet för gymnasieskolan.

Kommunserviceavdelningen visar ett positivt resultat på 0,5 miljoner kronor. Inom kost- och tekniska enheten har kostnaderna överskridits medan övriga enheter visar ett positivt resultat. Bland annat har effektiviseringar, framflyttade utvecklingsprojekt och ett nytt höglandsgemensamt avtal för telefoni bidragit till lägre kostnader än budgeterat.

Samhällsbyggnadsavdelningen visar ett positivt resultat på 0,4 miljoner kronor. Intäktssidan är positivare än beräknat och personalkostnaderna har totalt sett kunnat hållas nere.

Kommunövergripande verksamhet visar ett positivt resultat om 1,6 miljoner kronor. Organisationen inom HR har minskats med en tjänst, utvecklingsmedel och medel för oförutsedda utgifter har inte tagits i anspråk och i övrigt har allmän återhållsamhet rått i hela organisationen. Skatteintäkter, generella statsbidrag och räntekostnader är poster som visar positivare resultat än budgeterat, vilket uppväger underskotten i verksamheterna. Kommunen har erhållit extra tillskott från staten för att täcka de merkostnader som Covid -19 orsakat. Kommunen är också kompenserad för minskat skatteunderlag.

Åren 2021–2023 kommer att bli ekonomiskt tuffa. På grund av covid-19 och den lågkonjunktur som nu är ett faktum minskar antalet arbetade timmar och därmed kommunens skatteintäkter. Samtidigt ökar åldersgrupperna med barn och äldre vilket ställer krav på kommunen för att klara välfärdsuppdraget. Detta är inte unikt för Aneby utan en trend i hela landet. För att klara denna utmaning är det viktigt att kommunen har ett positivt resultat, detta för att kunna finansiera nödvändiga investeringar inom skola, vård och omsorg framöver.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2021