Översiktsplan ute på samråd

Text ny översiktsplan.

Bild tagen ur den nya digitala översiktsplanen

Ny digital översiktsplan för Aneby kommun

Aneby kommun har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Här beskrivs hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas. Planens förväntade miljöpåverkan beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-01 att i en underrättelse informera om sitt förslag till översiktsplan och låta förslaget gå ut på samråd. Samrådet gäller även den MKB som upprättats. Plan med tillhörande MKB finns tillgängliga digitalt på kommunens hemsida. I kommunhuset finns även en utskriven version av dokumenten. Du är välkommen att lämna dina synpunkter skriftligen till och med 2021-05-24 till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post samhallsbyggnad@aneby.se.

Frågor besvaras av planarkitekt Sonja Michanek tel. 0380-461 88 sonja.michanek@aneby.se eller samhällsbyggnadschef Michael Wirestam tel. 0380-461 89 michael.wirestam@aneby.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021