Beslut om skärpt eldningsförbud

Bild

Närbild på en stor brasa.

Från och med 13 juni kl 12:00 råder skärpt eldningsförbud i Aneby kommun, sen tidigare gäller ett beslut om eldningsförbud vilket nu är något som skärps.

Skärpt eldningsförbud innebär att all form av eldning och grillning i skog och mark är förbjuden. Med ”mark” menas mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog. Med sammanhållen bebyggelse menas områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det är förbjudet att:

 • Elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Förbudet att elda och grilla gäller även på fasta grillplatser.
 • Elda i annat syfte än att grilla i sammanhållen bebyggelse.

Det är tillåtet att:

I skog och mark

 • Använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska så länge den placeras så att brandfaran är låg. Exempel på sådan utrustning är olika typer av friluftskök.

I sammanhållen bebyggelse

 • Grilla på en fastighetstomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en villatomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
 • Använda engångsgrillar.

Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig. Tänk på att all tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar. Individen har det primära ansvaret att bedöma om de eldar och grillar på ett säkert sätt.

Vid eldningsförbud rekommenderas:

 • att du bör undvika rökning i skog och mark.
 • att du bör undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
 • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
 • Lämna inte glas i naturen.

Vad är syftet med eldningsförbud?

Syftet med kommunens beslut om eldningsförbud är att förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling.

Vad gäller i länets naturreservat?

All form av eldning och grillning i skog och mark är förbjuden, även fasta grillplatser.

Vad är en fast grillplats?

 • Grillplats anlagd på fast mark, minst 15 meter från sammanhängande vegetation och minst 2 meter från vindskydd.
 • Grillplatsen bör i första hand utgöras av ett sandfyllt cementrör, gärna med svängbart grillgaller.
 • Runt grillplatsen bör det vara en avgrusad yta eller en yta med obrännbart material med ungefär en meters bredd.

Vad gäller för grillning i trädgård?

Eldningsförbudet gäller inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus.

Får jag elda och grilla på campingplatsen?

Du bör själv göra bedömningen om du eldar och grillar i skog och mark eller om du befinner dig i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla och elda.

Får jag grilla på kanotrastplatser?

All form av eldning och grillning i skog och mark är förbjuden, även fasta grillplatser.

Får jag grilla på badplatser/lekplatser?

Du bör själv göra en bedömning om du eldar och grillar i skog och mark eller i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla.

Får jag elda och grilla på kolonilotten eller i parken?

Du bör själv göra en bedömning om du eldar och grillar i skog och mark eller befinner dig i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla och elda. Tänk på att det kan finnas kommunala ordningsstadgor om vart du får elda och grilla.

Vad gäller för engångsgrill?

Det är tillåtet att använda engångsgrillar i sammanhållen bebyggelse.

Vad gäller för friluftskök vid ett eldningsförbud?

Vissa aktiviteter är tillåtna även när det är eldningsförbud. Det är till exempel tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, som olika typer av friluftskök.

Hur vet jag när eldningsförbudet upphör?

Håll dig uppdaterad genom kommunens webbplats.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Kommunen och länstyrelsen har rätt att fatta beslut om eldningsförbud. I detta fall har kommunen fattat beslutet.

Enligt vilken lag får föreskrifter mot eldningsförbud utfärdas?

Det står i 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Vem bär ansvaret för en startad brand?

Den enskilde (vare sig det är en fysisk eller juridisk person) har ett primärt ansvar för att skydda liv och egendom och att inte orsaka olyckor.

Vad händer om någon bryter mot förbudet?

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Det innebär att skyldig till brottet kan dömas till böter.

Det är viktigt att allmänheten håller sig informerad om brandrisken och följer eldningsförbuden som råder där man befinner sig.

Hur kan man förebygga att gräsbrand eller skogsbrand uppstår?

Förebyggande åtgärder för brands uppkomst eller spridning kan göras till exempel genom allmän försiktighet, eldningsförbud och skogsbrandövervakning med flyg. När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Frivilliga Flygkåren är de som är anlitade till att flyga förutbestämda slingor över länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2023