Nytt beslut: Ta inte vatten från vattendrag och sjöar i länet utan tillstånd eller anmälan

En sjö där man ser den gröna strandkanten och en brygga som går ut i vattnet, och bortanför sjön ser man skog. 

Länsstyrelsen informerar om att inte ta vatten från vattendrag och sjöar i länet utan tillstånd eller anmälan.

Nu har Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit beslut om att man inte får ta vatten från vattendrag och sjöar i länet utan tillstånd eller anmälan. Trots att det har regnat en del den sista tiden, ligger många av länets vattendrag under eller strax över medelnivån för lågvatten. I de östra delarna av länet är det särskilt ansträngt, framför allt i Emån.

Det är från och med 3 juli 2023 inte längre möjligt att hävda undantag enligt 11 kap. 12 § miljöbalken från kravet på tillstånd eller anmälan för vattenuttag i länets vattendrag och sjöar. Länsstyrelsen bedömer i egenskap av tillsynsmyndighet att det inte längre är uppenbart att vattenuttag kan göras utan att det riskerar att skada allmänna intressen, som t ex vattenmiljön eller enskilda intressen.

Länsstyrelsen bedömer att direkta vattenuttag ur Vättern fortfarande kan göras med stöd av 11 kap. 12 §. Anläggningar (pumphus, plattformar, utfyllnader, intagsanordningar) i strandkanten eller vattenbrynet som anläggs för att möjliggöra vattenuttaget behöver anmälas som vattenverksamhet.

Ta inte vatten från ytvatten utan tillstånd eller anmälan

Med anledning av de låga flödena i länets vattendrag har Länsstyrelsen fattat ett beslut som innebär att du inte får ta vatten från vattendrag och sjöar i länet utan tillstånd eller anmälan (Vättern är undantaget). Detta innebär att du inte får ta vatten från ett vattendrag för att fylla din pool eller vattna din gräsmatta. Detta gäller både dig som privatperson, förening och som kommun. Det är inte heller tillåtet att ta vatten ur vattendrag utan tillstånd eller anmälan för flera hushålls vattenförbrukning, oavsett ändamål.

Det är för närvarande mycket låga flöden i de flesta av länets vattendrag. Trots att det har kommit regn den senaste veckan, ger det bara tillfälliga spikar i vattenföringen. Emåsystemet, Svartån, Huskvarnaån m fl ligger under eller strax över medellågvattenföring. Lagan och Nissan har tillfälligt börjat närma sig medelvattenföring, men kommer att börja sjunka igen när regnen upphör. Påverkan i vattendragen finns i hela länet men är extra ansträngt i de östra delarna och då särskilt i Emåsystemet. Långtidsprognoser visar på en stor risk för att det ska bli torrare och varmare än normalt vilket innebär att läget kan komma att förvärras innan slutet av sommaren.

Vattna inte gräsmattan

Det är möjligt att göra vattenuttag utan tillstånd till ett en- eller tvåfamiljshus för hushållsändamål, bad, tvätt och rengöring och även för bevattning av köksträdgård, men inte bevattning av gräsmatta. Det är även möjligt för jordbruksfastigheter att göra vattenuttag för användning till kreatur, mjölkbehandling och annat vanligt lantbruksgöromål.

Länsstyrelsens bedömning med anledning av de låga flödena

  • Länsstyrelsen bedömer att det finns risk att vattenbrist kan skada allmänna eller enskilda intressen i länets vattendrag. Intressen som kan påverkas är främst vatten med höga natur- och fiskevärden, dricksvattenuttag, bevattningsuttag, industriellt processvattenuttag samt förutsättningarna för kraftverksproduktion.
  • Det finns behov av att på bästa sätt hushålla med det vatten som finns för att undvika vattenbrist. Det innebär att verksamheter som medför att flödet sjunker ytterligare, på kort eller lång sikt, måste undvikas i möjligaste mån.
  • Länsstyrelsen rekommenderar länets kommuner som nyttjar yt- eller grundvatten för allmän dricksvattenförsörjning att göra en förnyad bedömning av om förutsättningar för att införa bevattningsförbud gällande dricksvattnet med stöd om lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) föreligger.

Beslutet och bedömningarna gäller tills vidare till dess att flödessituationen förändrats så att risken för vattenbrist tydligt minskat.

Tillsyn av vattenuttag

Länsstyrelsen har tillsynsansvar och kan begära in uppgifter om hur vattenuttag utförs och dess påverkan på miljön. Länsstyrelsen kan vid behov förelägga om att verksamheten ska upphöra. Ett sådant beslut kan förenas med vite. Vidare kan straffansvar aktualiseras för otillåten miljöverksamhet enligt 29 kap. 4 § första stycket MB. Detta utreds av polis och åklagare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2023