Ny digital översiktsplan för Aneby kommun

Illustrerat kretslopp av vatten, jord och byggande mot svart bakgrund

Aneby kommun har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan som nu finns tillgängligt för granskning.

Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen och beskriver hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas. Aneby kommun har under 2021 genomfört ett samråd angående ny översiktsplan för Aneby kommun. Efter samrådet har planförslaget reviderats utifrån inkomna synpunkter, och ett nytt planförslag har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 att i en underrättelse informera om sitt förslag till översiktsplan och låta förslaget granskas.

Planförslaget och dess miljökonsekvensbeskrivning samt samrådsredogörelsen och samrådsförslaget finns tillgängligt digitalt på kommunens hemsida. Där kan du även se information om kommande möten gällande ny digital översiktsplan. I kommunhuset finns även en utskriven version av dokumenten. Du är välkommen att lämna dina synpunkter skriftligen t o m 2022-06-13 till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post samhallsbyggnad@aneby.se. Granskningen är sista möjligheten att lämna synpunkter på förlaget.

Frågor besvaras av planarkitekt Sonja Michanek tel. 0380-461 88, e-post sonja.michanek@aneby.se eller samhällsbyggnadschef Michael Wirestam tel. 0380-461 89, e-post michael.wirestam@aneby.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2022