Översiktsplan

Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Den beskriver hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas och hur de allmänna intressena ska tas tillvara. Planens förväntade miljöpåverkan beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Översiktsplanen ger vägledning för myndighetsbeslut och talar om vilka avsikter kommunen har med ett visst område eller i en viss fråga. En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Däremot är den vägledande när kommunen fattar beslut i tillståndsärenden.

Ny översiktsplan för Aneby kommun

Aneby kommun har under 2021 genomfört ett samråd angående ny översiktsplan för Aneby kommun. Efter samrådet har planförslaget reviderats utifrån inkomna synpunkter, och ett nytt planförslag har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 att i en underrättelse informera om sitt förslag till översiktsplan och låta förslaget granskas.

Planförslaget och tillhörande handlingar finns tillgängliga i länkarna längst ner på sidan. En utskriven version av dokumenten finns tillgängliga i kommunhuset. Granskningen pågår under perioden 2022-04-13 till 2022-06-13, och under denna period är du välkommen att lämna dina synpunkter skriftligen till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post samhallsbyggnad@aneby.se. Granskningen är sista möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget.

Under granskningsperioden kommer öppna möten att hållas. Mötena är tänkt som ett tillfälle för kommunen att presentera förslaget och för kommunens medlemmar att ställa frågor och diskutera förslaget.

Tider för öppna möten

  • T̶i̶s̶d̶a̶g̶e̶n̶ ̶d̶e̶n̶ ̶3̶ ̶m̶a̶j̶ ̶G̶r̶a̶n̶s̶n̶ä̶s̶ ̶u̶n̶g̶d̶o̶m̶s̶g̶å̶r̶d̶,̶ ̶A̶s̶k̶e̶r̶y̶d̶ Inställt pga. bristande intresse
  • O̶n̶s̶d̶a̶g̶e̶n̶ ̶d̶e̶n̶ ̶4̶ ̶m̶a̶j̶ ̶1̶8̶:̶3̶0̶-̶2̶0̶:̶0̶0̶ ̶D̶i̶g̶i̶t̶a̶l̶t̶ ̶m̶ö̶t̶e̶ ̶v̶i̶a̶ ̶t̶e̶a̶m̶s̶ ̶(̶a̶n̶m̶ä̶l̶a̶n̶ ̶s̶e̶n̶a̶s̶t̶ ̶3̶ ̶m̶a̶j̶)̶ Inställt pga. bristande intresse
  • Onsdagen den 18 maj 18:30-20:00 i OBS NY LOKAL: Aneby kommunhus (anmälan senast den 11 maj).

För att anmäla dig till ett möte skickar du ett mail till sonja.michanek@aneby.se. Ange ditt namn samt vilken kväll du önskar att delta.

I det nya digitala planförslaget kan du läsa texten tillsammans med kartor och illustrationer. En digital plan har många fördelar. Du kan zooma in och ut i kartan, lägga flera kartor på varandra, klicka på objekt i kartan för att läsa mer, samt länkas mellan olika kapitel och kunskapsunderlag för att få ytterligare information om ett ämne. Planförslag inklusive MKB samt samrådsredogörelse finns tillgängliga på länkarna nedan. I planförslagets inledningskapitel hittar du länkar till samrådsversionen av planen. Om du hellre vill läsa planen och tillhörande handlingar i pappersformat så finns länkar i inledningskapitlen. Vi rekommenderar dock att läsa planen digitalt.

Frågor besvaras av planarkitekt Sonja Michanek telefon 0380-461 88 sonja.michanek@aneby.se eller samhällsbyggnadschef Michael Wirestam telefon 0380-461 89 michael.wirestam@aneby.se.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2022