Ny strategisk plan och budget antagen

Bild

Till vänster den strategiska planen, till höger budget del 1 2024

Vid kommunfullmäktige den 29 juni antogs en ny strategisk plan för år 2024 till 2027, kommunfullmäktige antog även en ny budget del 1 för år 2024.

Den strategiska planen tillsammans med budgeten utgör två av kommunens styrande dokument. En strategisk plan beskriver övergripande mål och strategier som ligger till grund för styrningen av kommunen. Strategierna och målen utgår från kommunens vision ”Ett gott liv i en hållbar och växande kommun”. Den strategiska planen berör alla kommunens verksamheter och kommunkoncernens bolag och stiftelser.

En förändring från den tidigare strategiska planen är att den nu inkluderar de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen på ett tydligare sätt.

Cirkulär ekonomi, ekosystemtjänster och biologisk mångfald är frågor som nu i hög takt tar sig upp på agendan, både globalt och nationellt. Det känns väldigt bra att även vi har fått med dessa delar i den strategiska planen, säger Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande.

I den strategiska planen hittar du fem perspektiv som är definierade i mål och strategier som verksamheterna ska jobba med. På bilden nedan kan du se Aneby kommuns fem olika perspektiv: Attraktiv kommun, god ekonomi, hållbart samhälle, värdeskapande procceser och medskapade arbetsplats. Perspektiven grundar sig i kommunens vision: Ett gott liv i en hållbar och växande kommun.

Ny budget antagen

Vid kommunfullmäktige antogs även budget del 1 för år 2024. Budgeten beskriver vad kommunen ska arbeta med det kommande året och vilka pengar som ska tilldelas de olika verksamheterna. Hela budgeten uppgår till totalt cirka 496 miljoner kronor, varav 96,6 miljoner avsätts för satsningar på bland annat ett nytt LSS-boende och utbyggnaden av Vireda skola. Tillsammans med budgeten antogs även en flerårsplan för 2025-2026, som beskriver vilka ekonomiska prioriteringar som ska göras på ett långsiktigt perspektiv.

I den nya budgeten finns även satsningar kopplat till HR och näringsliv. Tjänsten som näringslivsutvecklare utökas från 50 procent till 100 procent samtidigt som HR får mer resurser som bland annat innebär en förstärkning av det hälsofrämjande arbetet. Det görs också satsningar på öppen fritidsverksamhet för unga.

Trots ett ansträngt ekonomiskt läge är det är positivt att vi nu kan göra satsningar på att förstärka strategiska positioner som HR, ekonomi och näringslivsutveckling, likaså vad gäller den öppna ungdomsverksamheten. Samtidigt är det oerhört viktigt att hålla i det förändringsarbete som är påbörjat för att nå en ekonomi i balans, avslutar Beata Allen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2023