Dricksvattenanläggningar

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för mycket av livsmedelsproduktionen. För användarna är det av stor betydelse att dricksvattnet är av god kvalitet. Vatten som är avsett för dryck, till matlagning och till beredning av livsmedel betraktas som dricksvatten.

Vem berörs?

Reglerna i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) gäller för:

  • Alla livsmedelsföretag som i sin verksamhet använder vatten för beredning eller bearbetning av livsmedel oavsett storlek.
  • Alla kommersiella och/eller offentliga verksamheter som tillhandahåller dricksvatten till allmänheten, exempelvis skolor, samlingslokaler och bygdegårdar.
  • Alla vattenverk som försörjer fler än 50 personer och/eller tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn.

För att avgöra om en verksamhet är berörd kan följande kriterier användas: den som tillhandahålls dricksvatten har en befogad anledning att anta att vattnet uppfyller kraven i föreskrifterna eller inte har någon rimlig möjlighet att påverka dricksvattnets kvalitet.

Hur kontrollerar ni dricksvattnet?

Enligt 2 c § dricksvattenföreskrifterna ska den som producerar eller distribuerar dricksvatten genomföra en faroanalys. Utifrån denna ska producenten sedan enligt 9 § upprätta ett förslag till undersökningsprogram för dricksvattenkvalitén. Förslaget ska ange provtagningspunkter och frekvens för normal och utvidgad undersökning. Både faroanalysen och undersökningsprogrammet ska enligt 12 § fastställas av kontrollmyndigheten.

Syftet med faroanalysen är att identifiera risker och vart dessa finns för att kunna förebygga eller reducera dem. Faroanalysen ligger även till grund för provtagningspunkter och val av parametrar.

I september 2017 beslutade Livsmedelsverket genom LIVSFS 2017:2 att genomföra en rad ändringar i dricksvattenföreskrifterna. Det innebar bland annat att kravet på undersökningsfrekvensen ändrades. Vidare gäller fastställandet för en period om fem år.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023