Inackorderingstillägg och resebidrag

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Har du rätt till inackorderingsbidrag?

 • Inackorderingstillägg utgår endast till heltidsstuderande.
 • Eleven ska vara folkbokförd i Aneby kommun.
 • Studiehjälpsberättigade elever i gymnasieskolan har rätt till ersättning till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år och vissa förutsättningar är uppfyllda.
 • Inackorderingstillägg genom kommunens försorg utgår inte till elever vid folkhögskolor, fristående skolor, riksinternatskolor eller till elever som studerar utomlands. (Kan sökas hos centrala studiestödsnämnden, CSN.)
 • En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten. Inackordering på hemorten kan undantagsfall beviljas om särskilda skäl föreligger. Intyg från psykolog/kurator bifogas.
 • Avståndet hemmet – skolorten skall vara minst 50 km. Även sträckor där man färdas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel ska naturligtvis inräknas. Inackorderingstillägg kan även beviljas om resor till och från skolan medför att eleven måste vara hemifrån mer än 11 timmar per dag.
 • Är det mer än 6 km från bostad till närmaste hållplats kan bidraget också beviljas.
 • Vid studier i Eksjö, Nässjö, Tranås och Jönköping utgår inackorderingstillägg normalt inte. (Då gäller avståndet till närmsta hållplats eller tidskravet 11 tim).
 • Tidskravet liksom avståndskravet måste vara uppfyllt minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod.
 • Tillägget beviljas för ett läsår i taget.
 • Inackorderingstillägg kan även beviljas under praktikperiod om arbetstiden är förlagd så att man ej kan ta sig till eller från praktiken med allmänna kommunikationsmedel. Betalas ut efter praktikperiodens slut (bifoga schema).

Ersättningsnivå

Bidragsberättigad elev är enligt statlig förordning berättigad till ett månadsbelopp på minst 1/30 av prisbasbeloppet.

För läsåret 2023/2024 gäller nedan angivna månadsbelopp. Beloppen justeras med årlig indexuppräkning.

Indexuppräkning

Avstånd

Del av basbelopp (52 500 kronor)

Kronor/månad

0-150 km

1/30

1 750 kronor

> 150 km

1,25/30

2 187 kronor

Observera att ansökan ska göras per påbörjat läsår, senast den 30 oktober, och betalas inte ut retroaktivt för föregående termin/terminer.

Antal månadsbelopp

Inackorderingstillägg utgår normalt med nio månadsbelopp, fyra för höstterminen och fem för vårterminen. Den kortaste period som bidraget ges för är två veckor.

Utbetalning, betalningsmottagare

Bidraget betalas ut till föräldrar/förmyndare för omyndig elev om inte annat angetts på blanketten som skickas till hemmet så snart inackorderingstillägg beviljats. Där meddelar ni också vilken bank och kontonummer bidraget ska sättas in på. Första utbetalningstillfället för höstterminen är sista bankdagen i september. Utbetalning av inackorderingstillägg sker månadsvis, i efterskott, i regel sista bankdagen i månaden.

Återbetalningsskyldighet

Vid studieavbrott, eller någon annan förändring efter beslut om inackorderingstillägg, är eleven skyldig att anmäla detta. Om eleven uppburit inackorderingstillägg på felaktiga grunder blir eleven/betalningsmottagaren återbetalningsskyldig.

Bidrag till resor betalas aldrig ut samtidigt som elev erhåller inackorderingstillägg.

Resebidrag vid praktikresor/enskild anslutningsresa

Aneby kommun svarar för sina elevers resekostnader i samband med att eleven bedriver gymnasiestudier, samt beslutar om regler för när bidrag ska utgå.

Har du rätt till resebidrag?

Resebidrag utgår endast till heltidsstuderande, studiehjälpsberättigade gymnasieelever som är folkbokförda i Aneby kommun, till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.

Kontantersättning vid praktikresor

 • Till elev som inte kan åka med kollektivt färdmedel i samband med arbetsförlagd utbildning (praktik) utgår ersättning enligt nedanstående tabell. Avståndet räknas då från hemmet till förlagd utbildning.
 • Vid resa till tillfälliga utbildningsställen (praktikplats m.m.) gäller att resan är bidragsberättigad om närmaste färdväg är minst 6 km.

Nedan angivna månadsbelopp gäller med indexuppräkning baserad på aktuellt basbelopp.

Indexuppräkning

Färdväg

Bidrag

6 km

310/kr månad

13 km

412/kr månad

19 km

464/kr månad

27 km

542/kr månad

36 km

619/kr månad

46 km

671/kr månad

Vid beräkning av kontantbidrag utgår del av månadsbelopp motsvarande:
antal ersättningsdagar eller läsdagar x månadsbelopp x 1/20

Kontantbidrag - resebidrag

Anslutningsresa bostad – hållplats

 • Till elev som ej kan åka med kollektivt färdmedel, skall barn- och utbildningsutskottet lämna bidrag till eleven för dennes reskostnader.
 • Färdvägsavstånd beräknas för närmaste väg som är naturlig och rimlig att använda.
 • För att resan skall vara bidragsberättigad gäller att närmaste färdväg är minst 6 km.
 • Utbetalning sker en gång per termin.

Utbetalning praktikresor

Ansökan skall göras under innevarande termin eller i direkt anslutning till praktikperioden och betalas inte ut retroaktivt för föregående termin/terminer. Utbetalning sker en gång per termin.

Återbetalningsskyldighet

Om eleven erhållit kontantbidrag på felaktig grund blir eleven/bidragsmottagaren återbetalningsskyldig.

Gymnasieskolan

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss

Besöksadress

Furulidsgatan 14

578 31 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Administratör

Frida Andersson

Gymnasiechef

Michael Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023