Starta livsmedelsföretag

All livsmedelsverksamhet måste kontrolleras enligt lag. Du behöver också förbereda verksamheten och lokalen så att lagstiftningens krav uppfylls innan du öppnar för kunder. Livsmedelsenhetens långsiktiga mål är detsamma som ditt – att du ska ha en verksamhet som är bra för dina kunder.

Anmäler du inte din verksamhet till miljökontoret har vi rätt att stänga din butik eller restaurang eftersom vi har kontrollansvar enligt livsmedelslagen. Det gäller också om du utsätter kunderna för fara genom att inte följa lagstiftningen. Att starta livsmedelsföretag är förenat med en kostnad. Du kan läsa mer om våra avgifter här: Avgifter Länk till annan webbplats.

Vad räknas som livsmedelsföretag?

Varje organisation som med någon form av regelbundenhet hanterar livsmedel är enligt lagen ett
livsmedelsföretag. Det gäller såväl stora som små företag, från bonden som producerar mjölk till kiosken som säljer godis, och restaurangen som serverar mat. Det gäller även verksamheter som inte är vinstdrivande, som till exempel skolkök eller en förening som har café för allmänheten.

Då behöver du inte registrera en livsmedelsanläggning

Det finns undantag då du inte behövs registreras en livsmedelsanläggning. Undantaget är om,

  • bilverkstad ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder.
  • blomsteraffär har en frysbox med glasspinnar.
  • hårfrisör bjuder kunderna på dryck under behandlingen.
  • privatperson är med i en förening och frivilligt bakar några enstaka plåtar kanelbullar som föreningen sedan serverar vid något eget evenemang.
  • privatperson bakar några enstaka plåtar kakor som barnen sedan säljer i skolans regi.
  • idrottsförening vid något eget evenemang värmer och serverar mindre mängder korv med bröd, om det sammantaget handlar om ett genomsnitt på färre kunder än 25 om dagen räknat på ett år.

Vad behövs för att starta en livsmedelsverksamhet?

Har du ett livsmedelsföretag eller ska starta igång måste du registrera det hos kommunen. Senast två veckor innan du startar din verksamhet behöver du anmäla det till kommunen. Du får starta verksamheten två veckor efter att du gjort din anmälan, eller tidigare om du får ditt beslut. Observera att ny anmälan även ska göras vid ägarbyte i befintlig lokal.

Du som ska delta i en festival, en mässa eller ett evenemang behöver också registrera din verksamhet.
Registrering gör du genom att fylla i och skicka in blanketten,

Ny lag om sanktionsavgifter för livsmedelsföretag

Den 1 januari 2019 infördes nya sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter som inte är korrekt registrerade. Beslutet fattades i Riksdagen i mars 2018. Riksdagen beslutade att införa sanktionsavgifter för vissa avvikelser mot livsmedelslagstiftningen. Det rör sig bland annat om när någon startar en verksamhet utan att ha lämnat in anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Regler om sanktionsavgifter började att gälla 1 januari 2019.

Vad innebär den nya lagen?
I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Miljö- och hälsoskyddsnämnder runtom i Sverige har under senare år vid livsmedelskontroller uppmärksammat att uppgifter om livsmedelsföretagare ibland varit felaktiga. Vissa företagare har till exempel inte meddelat rätt organisationsnummer/personnummer.

De nya sanktionsavgifterna innebär att den typen av situationer kommer leda till böter för företag som inte lämnat in rätt uppgifter. Bötesbeloppet avgörs utifrån årsomsättning och blir som lägst 2 500 kr och högst 75 000 kr.

Staten, kommuner eller landsting får betala ett fast belopp om 40 000 kr vid utebliven registrering av livsmedelsanläggning.

Företaget har ansvar

Du som livsmedelsföretagare är skyldig att känna till och följa lagstiftningen, och kommunens miljöenhet är skyldiga att kontrollera att du följer lagstiftningen. Det är länsstyrelsen som kontrollerar att kommunernas livsmedelskontroll följer lagstiftningen. Dessutom kontrollerar de exempelvis jordbruk, uppfödare, fiskare och bärplockare. Har du verksamhet av det slaget kan du kontakta Länsstyrelsen i
Jönköpings län.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket leder och samordnar landets livsmedelskontroll. Verket kontrollerar dessutom äggpackerier, slakterier, musselodlingar, mejerier, fiskanläggningar med mera. Du hittar mycket och lättförståelig information om alla sorters livsmedelsanläggningar och all livsmedelskontroll på Livsmedelsverkets webbplats.
I Sverige gäller EU:s regler samt den svenska livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och
Livsmedelsverkets föreskrifter. Lagar och regler finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Hur går livsmedelskontrollen till?

I Aneby kommun utförs livsmedelskontrollen av personal på miljöenheten. Inspektörens uppgift är att
bedöma om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Du kan läsa mer om lagar och regler på Livsmedelsverkets webbplats.
Verksamheten måste genomgå en eller flera årliga kontroller, och den första gör vi oftast inom tre
månader efter det att du har öppnat.

Inspektören kan också vägleda ert företag att uppfylla lagstiftningens krav, men får inte tala om hur
den enskilda verksamheten ska utformas. Det betyder att inspektören gärna svarar på frågor och hjälper dig att hitta lösningar men att det är du som måste fatta alla beslut om hur du ska välja att göra i just din verksamhet.

Det mesta av livsmedelskontrollen går till på något av följande sätt:

Revision

En revision är en föranmäld kontroll. Då kan ditt företag planera in besöket och se till att ansvariga personer finns på plats. Vid en revision bedöms främst om ditt företags rutiner är tillräckliga för att ge säker mat, så att ingen blir sjuk och för att konsumenterna ska få rätt information om livsmedlen.

Inspektion

En inspektion är en oanmäld kontroll där de faktiska förhållandena granskas på plats. Det kan innebära att inspektören kommer när din personal har som mest att göra. För att få en inblick i hur det går till i praktiken är det nödvändigt med dessa kontroller. Din personal behöver inte vara tillgänglig under hela kontrollen. Ibland vill inspektören bara stå vid sidan om för att se hur personalen arbetar under olika moment eller studera den skriftliga dokumentationen på egen hand.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023