Furulids naturreservat

 

Det kommunala naturreservatet bildades år 2022 och ligger strax sydost om Aneby tätort. Reservatet är 94 hektar stort och i reservatet finns det flera möjligheter till ett aktivt friluftsliv – bland annat elljusspår med träningsstationer.

Även om inriktningen på naturreservatet är för friluftslivet och inte främst att bevara värdefull natur, är syftet samtidigt att öka den biologiska mångfalden. Fördelen med en sådan skötsel är att en mer varierad skog gör den estetiska upplevelsen av skogen större. Idag finns ett elljusspår samt flera markerade leder för löpning och mountainbike. Även ridning sker på bestämda vägar och stigar. Utöver det finns ett stort antal omarkerade stigar.

Skogen har under lång tid påverkats av människan, och är idag huvudsakligen en gallrad barrskog med liten andel lövträd och död ved. På marken växer främst arter som vitsippa, ljung, gökärt, skogsviol, skogsstjärna, ormbunke, linnéa och mattlummer. Människans närvaro i skogen syns också i de kulturlämningar som finns i området, bland annat en milsten, flera kolbottnar samt en lämning efter en såg.

Furulid är en tätortsnära skog som nyttjas flitigt av Anebys föreningsliv, skolor och kommunens invånare. Här finns flera möjligheter till ett aktivt friluftsliv – bland annat elljusspår med träningsstationer, flera markerade spår för löpning samt vindskydd och eldstäder. För dig som vill rida eller cykla finns särskilt markerade leder. Utöver det finns ett stort antal omarkerade stigar om du vill upptäcka skogen till fots på egen hand. Snörika vintrar anläggs skidspår, och när vädret tillåter förstärks de med tillverkad snö. Oavsett om du är här på sommaren eller vintern finns möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling och friluftsliv. Det finns två vindskydd med grillplats, och längst i söder står ett större bord för en paus med medhavd fika.

Beslutsår: 2022
Storlek: 94 hektar
Naturtyp: Barrskog, lövskog
Läge: Cirka 1,3 kilometer sydost om Aneby kyrka
Markägare: Kommun
Förvaltare: Aneby kommun
Anordningar: Parkering, stigar (markerade och omarkerade), elljusspår, vindskydd och eldstad.

Furulid ligger precis sydost om Aneby. Väg 132 skär rakt igenom reservatet.

Från Väg 32 (oavsett om du kommer från Tranås eller Eksjö) till Parkeringen vid Folkets park:
Sväng av vid trafikplats Bredetad, skyltat mot Huskvarna och Aneby. För att komma till parkeringen vid fotbollsplanerna, sväng höger där det är skyltat Flisby och Centrum. Håll höger när du kommer upp till T-korsningen på Flisbyvägen (skyltat Centrum). Sväng höger in på Bredestadsvägen (skyltat Naturreservat Furulid). Fortsätt på Bredestadsvägen i ungefär 500 meter så ligger parkeringen på vänster sida.

Från väg 132 (Jönköpingshållet) till Parkeringen vid Folkets park:
Ta avfarten in mot Aneby som är skyltad Flisby och Centrum (efter att du kört över järnvägen). Håll höger när du kommer upp till T-korsningen på Flisbyvägen (skyltat Centrum). Sväng höger in på Bredestadsvägen (skyltat Naturreservat Furulid). Fortsätt på Bredestadsvägen i ungefär 500 meter så ligger parkeringen på vänster sida.

Till Parkeringen vid Danska sågen:
Kommer du med bil går avfarten direkt från väg 132. Den är skyltad med Naturreservat Furulid. Du bör komma från Anebyhållet eftersom en vänstersväng inte är önskvärd av säkerhetsskäl.

För att komma till Danska sågens parkering med cykel eller till fots kan du välja flera vägar. Från Aneby kan du antingen ta vägen ut mot Flisby och sedan svänga vänster strax efter ridhuset och följa den vägen. Eller så utgår du från fotbollsplanerna, går längs en markerad led och går under väg 132 i en belyst tunnel. Slutligen kan du också komma från Bredestad. Ta då grusvägen som går västerut ungefär från kyrkan. Håll höger på den. Efter ungefär 1,5 kilometer svänger du höger. 400 meter in på den vägen svänger du vänster in på en mindre väg/stig. Efter ungefär 200 meter är du sedan framme.

Koordinater till Parkering Danska sågen:
N 57°49'27.91", E 14°49'51.83"
57.82442, 14.83106

Koordinater till Parkeringen vid Folkets park:
N 57°49'49.0", E 14°49'26.5"
57.830287, 14.824015

I norra delarna av parken finns parkering och informationsplats, det finns även en eldstad och ett vindskydd. I den nordöstra delen finns grillplats, parkering och informationsplats. I den södra delen av reservatet finns en rastplats och i den nordvästra delen finns ännu en informationsplats. Reservatet har både blandskog, tallskog, granskog och lövskog och den har cykelled, ridled och elljusspår.

Aneby Turistbyrå

Service, vägledning och information om vad du kan göra och uppleva i Aneby kommun.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023