Ansök om förskoleplats/fritidsplats

Du ansöker om plats på förskola eller fritids via blankett som du hittar i vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Du kan också få hjälp med din ansökan på hos kommunens handläggare för förskola. 

När ansökan har registrerats skickas en köbekräftelse via brev till vårdnadshavaren.

Vår målsättning är att du ska få barnomsorgsplats inom handläggningstiden som är 3-4 månader från det att vi fått din ansökan, och vi försöker alltid, i mån av plats, få ditt barn placerat enligt önskemål.

Ansökan för syskon turordnas efter ankomstdatum. Under förutsättning att ledig plats finns placeras syskon på samma enhet, dock kan inga garantier ges.

Önskar du mer information gällande placering och ditt barns behov, vänd dig till handläggare inom barnomsorg i kommunen.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader räknat från den första dagen i påföljande månad. De barn som sägs upp från sin plats i barnomsorgen i samband med föräldraledighet har förtursrätt, i mån av plats, på den tidigare enheten från det datum som överenskommits. För barn som inte regelbundet nyttjar sin plats, utan att särskilda skäl finns, kan sägas upp från sin plats av barn- och utbildningsutskottet.

4-månadersregeln

Om barnomsorgsplatsen sägs upp och ny plats önskas inom 4 månader, räknas placeringen som om den fortgått under hela perioden. Avgift utgår för platsen retroaktivt även för de månaders om barnet inte varit närvarande. Detta gäller även vid övergång från förskoleverksamhet till fritidshem. Undantaget är familj vars förälder blir arbetssökande och får arbete igen inom fyra månader.

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023