Värmepump

Alla värmepumpar som till exempel jordvärme och bergvärme, kräver anmälan eller tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden. Att byta uppvärmningssystem kan påverka ventilationen i din bostad och det finns risk för ökad fukt- och radonhalt.

Anmälan eller tillståndsansökan

Värmepumpar för utvinning av värme från jord, berg eller vatten måste anmälas enligt miljöbalken innan inrättande. Tillstånd krävs inom vattenskyddsområde. Anmälan ska innehålla situationsplan och intyg på grannyttrande. Påbörja inte inrättandet innan du fått svar på din anmälan eller ansökan. Blanketten för anmälan eller tillståndsansökan ska komma in till samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan inrättande.

När du har gjort din anmälan/ansökan

  1. När anmälan/ansökan kommit in granskas den av en handläggare.
  2. Om värmepumpen ska inrättas inom befintligt eller blivande vattenskyddsområde ges Amaq tillfälle att yttra sig, som huvudman för vattentäkten. I vissa fall får även länsstyrelsen yttra sig ur kulturmiljö- eller naturhänseende.
  3. Anmälan/ansökan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått eller beslut om tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. Observera att prövningen omfattar miljöbalkens förvaltningsrättsliga regler. Utöver detta kan du behöva tillåtelse från markägaren, fiskerättsinnehavaren och liknande enligt civilrättsliga regler.

Avgifter för värmepumpar

Avgift tas ut i enlighet med Anebys taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken , 273.6 kB, öppnas i nytt fönster.. Taxan ändras årligen.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023