Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Inledande bestämmelser

Aneby kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur denallmänna ordningen i Aneby kommun skall upprätthållas.

2 §
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen, t.ex. idrotts-, sport-, bad- och lekplatser, campingplatser, skolgårdar, trädgårds- och parkanläggningar, anläggningar för friluftsliv, gång- och cykelvägar, motionsspår, järnvägsområden, kyrkogårdar och begravningsplatser, om inte annat anges. För områden som har upplåtits till torghandel gäller också kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Aneby kommun.

3 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 6 §, 8 §, 11-15 §§ och 23-24 §§, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.
4 §
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.
5 §
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller
6 §
Arbete som förorsakar störande buller för personer på offentliga platser, såsom stenkrossning, pålning och nitning och dylikt får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum mellan klockan 22.00 och 07.00. Polismyndighetens tillstånd behövs ej i de fall bygglov är beviljat.

Containrar
7 §
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar
8 §
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Reklamskyltar eller motsvarande får inte ställas upp på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd.

Häckar och dylikt
9 §
Fastighetsägare skall tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar trafiken eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägare skall också se till att växtligheten på hans tomt inte skymmer gatubelysning. Häckar, staket och dylikt får ej vara högre än 80 cm över körbana på en sträcka av 10 m från korsning. Grenar från träd, buskar och dylikt får inte på någon gatudel finnas på lägre höjd över gång- och cykelbana än 2,30 m och 4,50 m över körbana.

Adressnummerskyltar
10 §
Kommunen har rätt att utan fastighetsägares medgivande på fastigheten uppsätta gatunamnsskylt och trafikskylt. Bebyggd fastighet, som tilldelats adressnummer, skall fastighetsägare på egen bekostnad förse med adressnummerskylt. Sådan skylt skall vara väl synlig från den gata eller allmänna plats adressnumret avser.

Affischering
11 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. S.k. trottoarpratare får sättas upp på platser som anvisats av samhällsbyggnadsnämnden.

Högtalarutsändning
12 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar
13 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När polismyndigheten beviljat tillstånd skall arrangörens namn och ändamålet med insamlingen framgå. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol
14 §
Spritdrycker, vin, cider, starköl och öl (folköl) får inte förtäras på offentlig plats annat än i samband med tillåten servering av sådana drycker (nämnda gator skall även ingå i respektive område); Ett område i Aneby tätort som begränsas av Österlånggatan, Skolgatan, Järnvägsgatan och Tomtebogatan. Med offentlig plats skall här jämställas såväl inom som utom detaljplanelagt område: Parkeringsplatsen vid Folkets Park i Aneby tätort, Västra Parken vid Antuna servicehus, Furulidsområdet i Aneby tätort, Tallåsen i Bälaryd, Norrvalla i Lommaryd, Frinnaryds idrottsplats, Sunhults fotbollsplan, Skärsjö badplats (Skärsjösjön), Assjö badplats (Assjön), Hullaryds badplats (Noen), Sunhults badplats (Söljen), Aneby resecentrum samt begravningsplatser, kyrkogårdar och skolgårdar. Polismyndigheten får medge undantag från denna bestämmelse beträffande förtäring av folköl och cider för viss tid och/eller på viss plats.

Ambulerande försäljning
15 §
Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser utan polismyndighetens tillstånd: Svartåparken, Fredstorget samt i övrigt inom det område som begränsas i söder av Hallgatan, i öster av Österlånggatan, i norr av Tomtebogatan och i väster av järnvägen.

Camping
16 §
Camping får inte ske inom område som omfattas av detaljplan annat än på särskilt anordnade platser, inte heller inom kyrkogårdar och begravningsplatser.

Badförbud
17 §
Bad är förbjudet i närheten av markerade kablar och dammluckor.

Hundar
18 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 19 § och 20 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad eller för polishund i tjänst.

19 §
Hundar skall under vistelse på offentlig plats hållas kopplade. Det som sägs i denna paragraf gäller inte områden för fritidsbebyggelse. Hundar får inte vistas på begravningsplatser och allmänna badplatser.

20 §
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar och katter plockas upp: Gator, trottoarer, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, torg, vårdade parker, grönytor, lekplatser samt anläggningar för motion.

Katter
21 §
Katt skall hållas under direkt tillsyn så att den inte förorenar eller vållar skada inom offentlig plats eller därmed likvärdig plats samt inom tomt/närområde tillhörande bebott bostadshus som ägs av annan än kattägaren.

22 §
Inom tätorterna Aneby, Hullaryd, Frinnaryd och Sunhultsbrunn skall en katt som inte hålls kopplad, vara försedd med halsband angivande ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara identitetsmärkt (örontatuering).Katt får inte vistas på lekplats.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
23 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område.

Skjutning med eldvapen m.m.
24 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för skjutning med eldvapen i anslutning till motionsspår vid Aneby Gård. I 3 kap. 6 § ordningslagen finns grundläggande bestämmelser om bl.a. när polismyndighetens tillstånd behövs inom detaljplanelagt område för sprängning och skjutning med eldvapen och för användning av luft-, fjäder- eller paintballvapen.

Ridning och löpning
25 §
Ridning får inte ske i följande motionsspår: Alla markerade motionsspår vid Furulidsområdet och Aneby Gårdsområdet i Aneby tätort, elljusspåret i Frinnaryd och motionsspår vid Fällan. Löpning och promenerande är förbjudet i anlagda skidspår.

Avgift för att använda offentlig plats
26 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
27 §
Om straff och annan påföljd av förseelse mot bestämmelserna i denna stadga gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen.


_______________________


Gäller från och med 1 februari 2008.

Beslutade av kommunfullmäktige 1999-11-23, KF § 181
Reviderade av kommunfullmäktige 2007-11-26 KF § 91

Tekniska enheten

Fastigheter, gata, park, kost och städ.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023