Planeringsstrategi

Syftet med en planeringsstrategi är att hålla översiktsplanen aktuell

Om inte kommunfullmäktige under de två första åren efter ett ordinarie val antagit en översiktsplan så ska kommunfullmäktige under samma period i stället ta fram och anta en planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen.

I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Vissa förändringar i underlagen kan göra att översiktsplanen behöver ändras. Planeringsstrategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.

Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan. Om kommunen inte antar en planeringsstrategi inom avsett tidsintervall anses översiktsplanen i sin helhet vara inaktuell.

Kommunens planeringstrategi antogs av kommunfullmäktige 2024-02-26.

Planeringsstrategi 2024-2028 , 1.1 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2024