Styrdokument

Kommunfullmäktige har för mandatperioden 2015 – 2018 antagit Strategisk plan och balanserat styrkort för Aneby kommun. Styrkortet omfattar fem övergripande mål samt strategier och styrtal för uppföljning. Förutom kommunens översiktsplan är detta dokument det övergripande styrdokumentet för hela den kommunala verksamheten.

Översiktsplan

En översiktsplan är något som varje kommun måste ha. Översiktsplanen talar om hur kommunen långsiktigt vill att mark- och vattenområden ska användas, var nya bostäder ska byggas, i vilka områden företagsetableringar kan ske, allt med hänsynstagande till miljön och hushållning med våra resurser. 

Kommunens budget

Ett annat viktigt styrdokument är kommunens budget. Den anger de ekonomiska ramar och riktlinjer som ska gälla för kommunens verksamheter.

Balanserat styrkort.

I Aneby kommun används målstyrningsmodellen Balanserat styrkort. Det balanserade styrkortet innehåller fem perspektiv

 • Brukare/kund
 • Ekonomi
 • Medarbetare
 • Processer och samhälle
 • Styrning och uppföljning

Alla avdelningar och enheter gör egna styrkort som utgår från kommunens vision, de gemensamma målen och strategierna. I avdelningarnas styrkort beskrivs hur de övergripande målen ska uppnås samt hur resultatet ska följas upp och mätas.

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021