Fjällräven 6 och del av Hillerstorp 1:75

Fjällräven 6 och del av Hillerstorp 1:75 i Aneby kommun, Jönköpings län ute för granskning

Aneby kommun har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan som nu skickas ut för granskning. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för ett attraktivt bostadsområde med möjlighet för olika typer av bebyggelse. I planförslaget föreslås den stig och stensamling som går genom planområdet bevaras och bebyggelsen avgränsas till de östra och västra delarna av planområdet. Planförslaget anses förenligt med översiktsplanen. Planen handläggs med standardförfarande.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-11-15 att sända planförslaget för granskning. Detaljplanen skickas nu till berörda fastighetsägare, myndigheter, föreningar och organisationer för granskning enligt 5 kap. plan- och bygglagen. Granskningen pågår mellan 2023-11-22 – 2023-12-06.

Du hittar planhandlingarna nedan. Dessa finns även utskrivna i kommunhusets reception.

Du är välkommen att lämna dina synpunkter t o m 2023-12-06 till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post samhallsbyggnad@aneby.se. Om inget yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten att kunna överklaga beslut att anta planen förloras.

Frågor besvaras av ansvarig planarkitekt Sonja Michanek, tfn 0380-461 88, sonja.michanek@aneby.se eller samhällsbyggnadschef Michael Wirestam
tfn 0380-461 89.

Planhandlingar
Plankarta , 764.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning betydande miljöpåverkan , 371.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 229.9 kB, öppnas i nytt fönster.
SBN 2023-11-15 § 87 , 67 kB, öppnas i nytt fönster.
SBN 2023-11-15 § 88 , 56.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse , 87.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Sändlista granskning , 130.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar
Bullerutredning , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning , 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikutredning , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2023