Information om farlig verksamhet, seveso

All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Seveso-direktivet.

Det finns en högre och en lägre kravnivå för sevesoverksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärderför att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalierolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som klassas som sevesoanläggningar. Informationen som allmänheten har rätt att få ta del av är vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska göra vid en olycka. Kommunen har ansvaret för att de personer som skulle kunna beröras av en allvarlig kemikalieolycka vid verksamheten får denna information.

I Aneby kommun finns ingen anläggning som klassas med den högre kravnivån. Däremot finns det för närvarande en i den lägre nivån:

Namnet Seveso

Namnet Seveso kommer från orten Seveso i Italien där det inträffade en allvarlig kemikalieolycka 1976. Den var en av flera olyckor som inträffade under 1970-talet. Olyckorna drev fram en ny lagstiftning inom EU — det så kallade Sevesodirektivet.

Vid olyckan i Seveso bildades dioxiner i en okontrollerad kemisk reaktion vid ett utsläpp från en tillverkare av bekämpningsmedel. Utsläppet av tetraklordibensoparadioxin (TCDD) orsakade att 2000 människor fick behandlas för dioxinförgiftning och 25 km2 mark förgiftades.

Räddningstjänsten

Traditionell räddningstjänst, hjärtstoppslarm genom avtal med regionen, förebyggande arbete, utbildning inom brandskydd, heta arbeten och krisberedskap

Besöksadress

Stigbergsvägen 11

578 33 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Räddningschef
Erik Linnå

Ställföreträdande räddningschef
Åsa Karlsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023