Kommunen vid kris

För att lindra följderna av en kris måste kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv och allmänhet agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.

Principer vid kris

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ansvarar även för verksamheten under en kris. En verksamhet ska så långt som möjligt fungera på liknande sätt och vara på samma plats som i vardagen. Kriser hanteras i första hand där de inträffar och av dem som är närmast berörda.

Aneby kommuns krisberedskap

Samhällsskydd och beredskap är det arbete som Aneby kommun gör för att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris. Det kan handla om påfrestande vädersituationer som till exempel stormar, översvämningar med påföljder av elavbrott. Men också om en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, så som infrastruktur och viss sjukvård ur spel.

Krishantering handlar om vad Aneby kommun inom det geografiska området gör när krisen är ett faktum. Förutom att rädda liv gäller det att hålla viktiga samhällsfunktioner i samhället igång och att begränsa skador på egendom och miljö.

Aneby kommun ska tillhandahålla en risk- och sårbarhetsanalys, ha en fungerande krisledning och reservrutiner för att upprätthålla verksamhet, samt samverka med andra och informera. I risk- och sårbarhetsanalysen identifieras risker som finns i samhället och analysen beskriver hur Aneby kommun arbetar förebyggande för att hantera dem. Detta gäller både kommunens egna verksamheter och andra verksamheter inom kommunens geografiska område. Riskområden i Aneby kommun är teleavbrott, störningar i transporter, bränsleförsörjning, elavbrott, vatten- och värmeavbrott, pandemi, brand, kemiskt utsläpp, cyberattacker, skolskjutning, terrorism, våldsbejakande extremism, sociala risker och oro.

Så informerar kommunen vid en kris

Vid en större händelse eller störning informerar Aneby kommun på följande sätt:

Vid fara för liv och hälsa kan du få mer information på följande sätt:

Räddningstjänsten

Traditionell räddningstjänst, hjärtstoppslarm genom avtal med regionen, förebyggande arbete, utbildning inom brandskydd, heta arbeten och krisberedskap

Besöksadress

Stigbergsvägen 11

578 33 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Räddningschef
Erik Linnå

Ställföreträdande räddningschef
Åsa Karlsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023