Elevhälsa

Om du behöver komma i kontakt med en skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska, kurator eller specialpedagog är du välkommen att vända dig  direkt till elevhälsopersonalen på respektive skola. Du når även elevhälsans personal via kommunens växel eller via kontaktuppifterna nedan.

Inom elevhälsan i Aneby kommun finns många olika kompetenser representerade: specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykologer och skolläkare. Elevhälsans verksamhet är riktad mot elever i förskoleklass, grundskola och särskola.

Bedömning och utredning

Elevhälsan arbetar bland annat med bedömning och utredning av barns inlärningssvårigheter och utveckling. Utredningar görs när vi misstänker att ett barn behöver en annan skolform, t.ex. särskola. Utredningar görs även vid läs- skriv och tal-problematik. 

Konsultation och handledning

Elevhälsan arbetar mot personalen i skolan med konsultativa samtal och handledning kring bemötandet av barn. I ett tidigt skede kan vi exempelvis kartlägga en elevs problem med beteende, koncentration eller relationer, med målet att göra problemen hanterbara för pedagogen.

Medicinsk elevhälsa

Medicinsk elevhälsa kallades tidigare för skolhälsovård, och dess fokus är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Inom ramen för den medicinska elevhälsan erbjuds varje elev tre hälsobesök i grundskolan och ytterligare ett hälsobesök i gymnasiet.

Syftet med hälsobesöken är att

  • ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor,
  • följa elevers tillväxt och utveckling,
  • ge vaccinationer,
  • bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd,
  • medverka i utredningar kring enskilda elever,
  • erbjuda en säker och god arbetsmiljö för eleverna, och
  • visa på hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet.

Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren kan hjälpa till med enklare sjukvård. I mer komplicerade frågor får eleven vända sig till sin vårdcentral.

Kontaktuppgifter inom elevhälsan

Namn

Titel

Catherine Lyckwall Rofors

Skolpsykolog

Frida Carlsson

Skolsköterska

Mari Svensson

Skolsköterska

Noomi Axelsson

Skolsköterska

Markus Gustafsson

Kurator

Anna Möller

Övergripande specialpedagog

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023