Elevhälsa

Om du behöver komma i kontakt med en skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska, kurator eller specialpedagog är du välkommen att vända dig  direkt till elevhälsopersonalen på respektive skola. Du når även elevhälsans personal via kommunens växel på telefon 0380-46 100.

Inom elevhälsan i Aneby kommun finns många olika kompetenser representerade: specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykologer och skolläkare. Elevhälsans verksamhet är riktad mot elever i förskoleklass, grundskola och särskola.

Bedömning och utredning

Elevhälsan arbetar bland annat med bedömning och utredning av barns inlärningssvårigheter och utveckling. Utredningar görs bara när vi misstänker att ett barn behöver en annan skolform, t.ex. särskola.

Konsultation och handledning

Elevhälsan arbetar mot personalen i skolan med konsultativa samtal och handledning kring bemötandet av barn. I ett tidigt skede kan vi exempelvis kartlägga en elevs problem med beteende, koncentration eller relationer, med målet att göra problemen hanterbara för pedagogen.

Medicinsk elevhälsa

Medicinsk elevhälsa kallades tidigare för skolhälsovård, och dess fokus är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Inom ramen för den medicinska elevhälsan erbjuds varje elev tre hälsobesök i grundskolan och ytterligare ett hälsobesök i gymnasiet.

Syftet med hälsobesöken är att

 • ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor,
 • följa elevers tillväxt och utveckling,
 • ge vaccinationer,
 • bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd,
 • medverka i utredningar kring enskilda elever,
 • erbjuda en säker och god arbetsmiljö för eleverna, och
 • visa på hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet.

Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren kan hjälpa till med enklare sjukvård. I mer komplicerade frågor får eleven vända sig till sin vårdcentral.

Kontakt

 • Barn- och utbildningsavdelningen

  Förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021