Miljöpristagare

Sedan 1987 har Aneby kommun årligen delat ut miljöpriset. Många personer, föreningar och organisationer har arbetat för miljön på ett positivt sätt.

Pristagare

2023 Elin Lewenhaupt

Årets miljöpris tilldelas Elin Lewenhaupt.
I Aneby kommun är miljö- och klimattänket centralt vilket är något som återspeglas i Elins roll som odlingsinspiratör.
Genom att verka för självhushållning och biologisk mångfald i sociala medier bidrar Elin till att inspirera och uppmuntra till ett aktivt miljö- och klimattänk både inom och utanför Aneby kommun.

2022 Aneby pastorat - Svenska kyrkan

Årets miljöpris tilldelas Aneby pastorat - Svenska kyrkan. I Aneby pastorat är miljö- och klimattänket centralt, och detta speglas i alla delar av verksamheten. Pastoratet har arbetat väldigt hårt med hållbar energi, bland annat genom att installera solceller på fyra byggnader, samt investerat i klimatsmarta fordon och trädgårdsmaskiner. Mellan 2011 till 2021 minskade pastoratet sin elförbrukning med 42%, och sedan dess har elförbrukningen minskats ännu mer genom att genomföra gudstjänsterna i församlingshemmen i stället för kyrkorna. I tider av energibesparingsbeting, och en omvärld där fossilsfri energi är centralt är Aneby pastorat ett föredöme för hela Aneby kommun. Svenska kyrkan har visat ett imponerande ansvarstagande i miljöfrågorna, och är därmed värdiga vinnare av miljöpriset 2022.

2021 Tallbacka förskola och Furulidskolans textilslöjd

Eleverna och personalen vid Tallbacka förskola tilldelas miljöpriset för att redan vid ung
ålder utbildas i att ta ett stort miljöansvar. Personalen undervisar eleverna i
grundläggande kunskap i miljö och sopsortering, och eleverna visar stort engagemang
och intresse för frågorna. Genom lek och spel har barnen fått en fått ett gediget
kunnande i sopsortering, och hjälper till att plocka skräp på skolgården och i
närområdet. De deltar även i den lokala debatten om nedskräpning och miljötänkande,
exempelvis genom att ställa ut sin ”sopkonst” och hjälpa andra verksamheter inom
kommunen att källsortera sitt avfall.

Furulidskolans textilslöjd tilldelas miljöpriset för det ständigt pågående miljöarbetet
inom verksamheten. Pedagogerna pratar miljö vid varje lektion, och flera olika aspekter
av miljöfrågan lyfts. Eleverna undervisas i hur olika material påverkar miljön, hur deras
val och agerande påverkar miljön, samt hur textilindustrins utsläpp bidrar till
miljöförstöring. Som en del av utbildningen så får eleverna ”återbruka” textilmaterial till
nya plagg, som sedan visas upp på en catwalk och i sociala medier. Eleverna får redan
vid tidig ålder lära sig att lappa och laga sina kläder.

Tallbacka förskola och Furulidskolans textilslöjd har visat ett stort ansvarstagande inom
miljöfrågan, och ska därför dela på Aneby kommuns miljöpris 2021.

2020 Aneby SK

Aneby SK tilldelas årets miljöpris för initiativtagande till Furulidshallen, en idrottshall byggd med ett miljötänk. Idrottshallen är utrustad med solceller som försörjer hela hallen med el. Takvattnet samlas upp i en damm som går till bevattning av fotbollsplaner samt SOK Anebys konstsnöanläggning. Idrottshallen har varit en inspiration för många föreningar i sitt sätt att driva anläggningar på ett miljövänligt sätt. Aneby SK har som initiativtagare till Furulidshallen visat ett stort ansvarstagande för att möjliggöra idrottande på ett miljövänligt sätt för kommunens ungdomar.

2019 Bageri BakElit

Med ett bageri byggt av virke från sågen i Lommaryd, där stenugnarna är egenhändigt konstruerade och med uppvärmning av en lokal restprodukt bedrivs bageri BakElit. Därtill är alla råvaror ekologiska och till stor del producerade i närområdet, vilket sammantaget motiverar till årets miljöpris.

2018 Mattias Larsson, Sportfiskarna

Motivering: Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika mijöer, från odlad mark, skogar och fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Många arter har blivit sällsynta. Stor belastning av näringsämnen och kommersiellt fiske är negativt för flera akvatiska miljöer.

Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv.

Att utföra stödåtgärder för att öringen ska finnas kvar i våra lokala vatten är väldigt viktigt utifrån miljömålet ett rikt växt- och djurliv och pristagaren i 2018 års miljöpris är därmed väl motiverad.

2017 Sealed Air Svenska AB

Motivering: Sealed Air Svenska AB erhåller Aneby kommuns miljöpris 2017 för deras arbete med utfasning av olja i verksamheter och processer. Företaget ska under oktober borra ett tjugotal, 250 meter djupa borrhål och övergå till geotermisk energi, och bidrar därmed till en stor besparing av våra fossila bränslen och är ett stort bidrag i klimatarbetet både lokalt och regionalt.

2016 Länsförsäkringar Jönköping

Motivering: Länsförsäkringar Jönköping har bidragit till att Aneby kommun har kunnat genomföra en översvämningskartering inom projektet SANT (Svartån, Aneby, Nässjö, Tranås). Detta ligger väl i linje med Aneby kommuns arbete med EU:s vattendirektiv. Att samhället planerar utifrån ett förändrat klimat berör alla. Detta medför också en möjlighet att nå miljömålet God bebyggd miljö och ett bättre underlag i Aneby kommuns översiktliga planering. Länsförsäkringar Jönköping är därmed väl motiverad att uppmärksammas och prisas för sitt engagemang.

2015 Göran Engström

Motivering: Göran Engström har under 2014 på uppdrag författat en bok om Svartån. Boken beskriver många viktiga miljöaspekter så som övergödning, miljögifter och människans jakt på mer odlingsbar mark och dess miljökonsekvenser både på kort och lång sikt. Boken är i grunden ett stycke vattenregleringshistoria med koppling till lokala miljöer och händelser som är väl värda att bevara för samhälls- och miljöintresserade och de i dag boende i Svartåns dalgång och inte minst för kommande generationer. Författaren är därmed väl motiverad att uppmärksammas och prisas för sin miljödokumentation som ”översvämmar” oss med historiska minnesbilder och fakta värda att fundera och reflektera över.

2014 Fläkt Woods AB, Harald Kant och Gunnar Kant

Motivering: Kompletteras inom kort

2013 Druvan's Gruppen AB

Motivering: Nationellt görs bedömningen att det är mycket svårt att nå miljökvalitetsmålen "Levande sjöar och vattendrag" samt "Giftfri miljö" i tid. För att målen ska kunna nås krävs bland annat förändringar i enskildas och företags beteende när det gäller utsläpp till våra sjöar och vattendrag. För att beteendemönstren ska kunna förändras krävs också förutsättningar för att kunna göra miljömedvetna val. I Aneby kommun har det under många år saknats en biltvätt, likt den som Druvan's Gruppen har uppfört under vintern 2012-2013. De har gjort en långsiktig investering, en investering för miljön. De har genom denna möjliggjort för invånare och företag i Aneby kommun att tvätta sina bilar på ett mer miljöriktigt sätt. Att upphöra med biltvätt på gator och hårdgjorda ytor skyddar vårt vattendrag Svartån. Att skydda denna å som flyter genom småländska höglandet och Aneby tätort och som senare rinner ut i Östersjön ligger väl i linje med de åtgärder vi behöver göra för att uppnå EU:s vattendirektiv, nationella miljömål och kommunens översiktsplan och därmed skapa förutsättningar för "ett gott liv i en hållbar kommun", att
"tvätta miljörätt är att tvätta i biltvätt".

2012 Mejeriet Second Hand och Kretsloppsgårdens butik

Motivering: Nationellt görs bedömningen att det är mycket svårt eller inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö i tid. För att målet ska kunna nås krävs bland annat förändringar i enskildas beteende när det gäller och konsumtion. För nyproduktion av varor åtgår såväl material som energi, men också ofta farliga kemikalier. För att konsumtionsmönstret ska kunna förändras krävs också förutsättningar för att kunna göra miljömedvetna konsumtionsval. I Aneby kommun är mängden insamlat hushållsavfall betydligt lägre än jämfört med riket som helhet (185 kg/invånare
jämfört med 240 kg/invånare). Kretsloppsgården och Mejeriet bedriver verksamhet som möjliggör återbruk och minskad nyproduktion. Detta kan vara en del av anledningen till att invånarna i Aneby kommun lyckas bättre än riksgenomsnittet när det gäller att minska avfallsmängderna.

2011 Sven och Eva Engstrand

Motivering: Sven och Eva Engstrand har under mer än 40 års tid restaurerat och återskapat ängsmarkerna ner mot Öasjön och Kopparpagölen. Där finns nu många hävdgynnande växter som t.ex. jungfrulin, kattfot och slåttergubbe. De har dessutom 60 uppsatta fågelholkar som de inventerar varje år. Eva är en flitig dokumenterare som samlar allt i album med bilder och med texter var och när fynden gjorts. Hon deltar också i fjärilsinventeringen som pågår i hela landet. Även torpinventeringen i Vireda har Eva dokumenterat med bilder och tillhörande texter.

2010 AB Gösta Cederqvist

Motivering: För att ha uppfört en station för tankning av miljöbensin i storformat för att Anebyborna ska kunna göra miljövänligt val till sin gräsklippare och utombordare och motorsågar. Aneby kommun har antagit Länsstyrelsen i Jönköping länsprogram ”Luftens och hälsans miljömål 2010-2014” för arbete med åtgärder för att minska klimatförändringarna och stimulera till bättre luft och hälsa hos kommuninvånarna. Även om åtgärderna för var och en innebär små insatser kan de tillsammans leda till stora förändringar. Inom området transporter i åtgärdsprogrammet finns denna åtgärd med ”att ersätta vanlig bensin med alkylatbensin i våra tvåtaktare. Alkylatbensin ska även användas till fyrtaktare”.

2009 P&B Energi AB, genom Lars-Åke Persson och Frinnaryds förskola

Motivering: P&B Energi AB, genom Lars-Åke Persson, som uppfört, äger och driver fjärrvärmeanläggningen i Aneby kommun. Detta har för kommunens invånare möjliggjort en energiomställning från fossila bränslen till förnyelsebart biobränsle. Med sin kunskap och sitt brinnande engagemang har han medverkat till minskade CO2-utsläpp, vilket har gjort Aneby till en mer uthållig kommun. Frinnaryds förskola, som genom sin pedagogiska insats har skapat förståelse hos barnen om samspelet i naturen. De har arbetat med att forma nästa generation till uthålliga samhällsmedborgare.
Frinnaryds förskola är en av de första förskolorna i Jönköpings län som har miljödiplomerats.

2008 Aneby Buss AB

Motivering: Aneby Buss har genom sitt miljöengagemang visat prov på att förändringsarbete, som förankras väl och som genomsyrar hela företaget, ger resultat i form av minskad drivmedelsförbrukning
och minskade utsläpp, användning av miljömärkta kemikalier och rengöringsmedel, mer omfattande källsortering samt miljöinriktade upphandlingar och inköp. Aneby Buss är sedan 2006 ett Miljödiplomerat företag, som kontinuerligt höjer ribban för företagets miljöarbete. Aneby Buss är ett gott föredöme för andra transportföretag och resenärer. De har visat uthållighet i sitt miljöarbete och engagerat både personal och kunder i sin strävan att minska sin förbrukning av ändliga resurser och därmed utsläppen av koldioxid samt att förena ett säkert kollektivtrafikåkande med miljötänkande.

2007 Bibbi Söderberg och Bobby Bogdan Mrozowski

Motivering: Bibbi och Bobby får miljöpriset 2007 för sina mångåriga insatser i kampen för en bättre miljö genom att sprida kunskap och vara förebilder för hur vi tillsammans kan bygga ett ekologiskt hållbart samhälle. Bibbis uppfinning, den vattenspolande urinsorterande toaletten, har revolutionerat VA-hanteringen. Förutom att urinen kan återföras till jordbruksmark och kretsloppet, minskar vattenförbrukningen med cirka 80 procent jämfört med en konventionell toalett. Bobby har förkunnat
miljökunskap både på det lokala, nationella och internationella planet. Han har varit med och initierat ett miljösamarbete kring Östersjön samt skrivit en bok om det hållbara samhällsbyggandet, utgiven i Polen.

2006 OSA-laget, Lage Torstensson

Motivering: Arbetslaget OSA-laget får priset för sina mångåriga insatser på Åsens by med att återskapa det gamla kulturlandskapet genom omfattande röjningsarbeten, gärdsgårdshägnad och löpande
skötsel av kulturreservatet samt för deras arbete med många olika naturvårdsprojekt i kommunen. Arbetslaget har med sina insatser berikat kommunen med nya och värdefulla utflyktsmål som är till stor glädje för alla.

2005 Mylla skafferi och förråd, Birgitta Blomqvist

Motivering: Birgitta driver med stort engagemang butiken ”Mylla skafferi och förråd”, där det säljs ekologiska, miljömärkta, rättvisemärkta, närproducerade, hälsosamma och ”schyssta varor”. Med sitt stora engagemang för både miljö och kunder inspirerar Birgitta många att handla mer miljövänligt och bidrar därmed till en grönare miljö i Aneby kommun.

2004 Bordsjö Skogar AB

Motivering: Bordsjö Skogar tilldelas miljöpriset år 2004 för ett engagerat miljöarbete genom medverkan i
restaurering av Bordsjöbäcken där biotopvårdande åtgärder i form av en ny fiskväg och iordningställande av lekbottnar genomförts för att gynna bäckens värdefulla bestånd av öring och den sällsynta flodpärlmusslan. Vidare har Bordsjö Skogar aktivt bidragit till restaurering av slåttermaderna vid
Bredestadsdalen. Allt jordbruk under egen drift är ekologiskt och anslutet till KRAV’s kontroll. Gröna skogsbruksplaner har även tagits fram av bolaget varigenom skogsvårdslagens miljömål kombineras med målet om en hög och varaktig skogsproduktion.

2003 Lars-Erik Wiberg

Motivering: Lars-Erik Wiberg får priset för sitt målinriktade och engagerade miljöarbete på företaget FRINAB AB som lett fram till att de som första företag i Sverige inom containertillverkning är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Som miljösamordnare har han bidragit till att miljöarbetet genomförts på ett systematiskt och effektivt sätt. Lars-Erik förmedlar också, i sin roll som kårchef för Allianskyrkans UV-scouter, hur viktigt det är att skydda vår unika miljö.

2002 Börje Kant och sönerna Harald och Gunnar Kant

Motivering: Priset går till Börje Kant samt sönerna Harald och Gunnar för deras genuina och engagerade arbete att vårda och skydda den kulturhistoriskt intressanta och sevärda vattenkraftstationen Munkakvarn i Lommaryds socken. Anläggningen som är välbevarad och oförändrad har sedan 1923 producerat förnyelsebar energi som förser familjen och andra kunder med miljövänlig el. Naturmiljön kring
Munkakvarn erbjuder även livsmiljöer för fåglar som strömstare och mindre hackspett.

2001 Anebyortens Jaktvårdsförening

Motivering: För att på ett uppoffrande sätt under ett antal år engagerat sig i ideellt arbete med ett flertal
betydande insatser för att bidra till ökad kunskap om konsekvenserna med verksamheten och för minskad miljöpåverkan från densamma.

2000 Stiftelsen Nordia Brunnsgården, Sunhult

Motivering: För att Brunnsgården under mycket svåra och speciella förhållanden lyckas bedriva ett framgångsrikt miljöarbete präglat av beslutsamhet och entusiasm. En ansträngning utöver det vanliga som har potential att får spridning till såväl allmänhet som andra företag.

1999 Vireda sockenförening

Motivering: Vireda Sockenförening har initierat, drivit på och ambitiöst arbetat med att utreda problemen med förhöjd näringsbelastning och blomning av blågröna alger i Viredaholmssjön. Föreningen har uppvisat en aldrig sinande entusiasm och en stark vilja att göra en miljöinsats. Detta får ses som ett gott föredöme och ett bra exempel på hur framtida miljöarbete bör bedrivas.

1998 Naturskyddsföreningen Aneby

Motivering: Naturskyddsföreningen i Aneby har engagerat sig för miljö- och naturskydd i Aneby kommun och genom aktivt arbete väckt opinion i ett antal natur- och miljövårdsfrågor. Naturskyddsföreningen
i Aneby har en aktiv verksamhet med föreläsningar, vandringar och studiecirklar vilket gör det till en miljöförening som är till för alla. I Aneby har föreningen nyligen startat upp en gren i verksamheten som är riktad till barn, Natursnokarna. Naturskyddsföreningen håller årligen Miljövänliga Veckan. I år handlade veckan om mat och energi.

1997 Ingegerd Malmberg

Motivering: Ingegerd Malmberg är en kunnig, miljömedveten eldsjäl i Bälaryd som genom arbetet med Byapolitikprojekt och Bälarydsbladet lyft fram Agenda-arbetet i sin hemsocken. Hennes ideella arbete utmärks av att Bälaryd skall förbli och utvecklas till en levande landsbygd där man skall kunna bo och verka. Bälaryd har genom detta arbete blivit ett gott exempel på hur en enskild människas engagemang kan påverka de boende i socknen. Hon har också gett många kommuninvånare en tankeställare om hur vi lever idag och vilka värden som finns i livet.

1996 Aneby Sportfiskeklubb

Motivering: Aneby Sportfiskeklubb med verksamhet från 1960-talet har med sitt aktiva fiskevårdande arbete spelat stor roll att göra Aneby känt utanför kommungränsen med insatser som exempelvis
kräftfisket i Svartån för barn och ungdomar och det tätortsnära ädelfisket i Målqvistadammen. Klubbens praktiska miljövårdsarbete har också ökat tillgängligheten och strövandet längs Svartån och därigenom gett många människor möjlighet till positiva naturupplevelser.

1995 Birger och Gulli Gustavsson

Motivering: I den naturvårdsbedömning som gjordes i samband med att olika alternativ för riksväg 32 togs fram står att läsa följande: ”I höjd med Haga finns en av länets intressantaste slåtterängar med olika växtsamhällen i en sluttning, där de olika hydrologiska förhållandena varierar. Flera arter är ovanliga i trakten men ängen har störst värde genom att spegla en stor biologisk mångfald.” Vid den vackra Bredestaddalen har Birger och Gulli Gustavsson i många års tid med handkraft och omsorg sett till att behålla en ovanlig och artrik flora på sin slåtteräng. Detta enskilda engagemang för att värna om den biologiska mångfalden tycker nämnden ska uppmuntras och uppmärksammas.

1994 Aneby Biodlarförening

Motivering: Föreningens verksamhet genom kurser, information med mera för att vidmakthålla och öka de kunskaper som erfordras för en framgångsrik biodling och honungsproduktion bedömer nämnden
som mycket viktig för jordbruk, trädgårdsskötsel och naturens vitalitet överhuvudtaget.

1993 Lena-Britt Gustavsson

Motivering: Lena-Britt Gustavsson har under många år delvis ideellt tagit emot dagisgrupper och skolklasser på sin gård ca 5 km utanför Aneby centrum, där hon planerar att återskapa den ängsmark
som fanns på gården redan på 1600-talet. På gården undervisar hon barnen om vikten av ett ekologiskt hållbart jordbruk där antal djur är proportionerligt med den odlade arean så att varken konstgödsel eller bekämpningsmedel behöver tillföras. Barnen får se och lära sig hur vår mat produceras på ett riktigt och
hållbart sätt, processer som exempelvis från ”ax till limpa”, om arbetet och livet på en gård där djur som kor, hästar, grisar, får, höns, hundar och katter som barnen får umgås med ingår. Djuren föds upp under värdiga former som tillfredsställer deras naturliga beteenden och behov. Lena-Britt låter ibland
vissa klasser få komma till gården och upplåter då sin mark för odling och skörd av grönsaker. Lena-Britt är ett mycket gott exempel på en miljöengagerad persons möjlighet att vara förebild och inspirationskälla för barn och vuxna i kommunen.

1992 Blåklintens barnstuga

Motivering: Personalen på Blåklintens barnstuga försöker efterleva kretsloppsprincipen genom att bl.a. kompostera, odla egna rotfrukter på ett naturenligt sätt utan att använda några bekämpningsmedel, förvara matvaror i jordkällare, använda sig av miljövänliga rengöringsprodukter, samt att låta en gris ta hand om barnstugans animaliska avfall. Personalen försöker engagerat uppmuntra miljömedvetenhet hos både barn och föräldrar vilket med största sannolikhet kommer att vara en inspirationskälla för andra verksamheter inom kommunen. Naturen och miljön är våra barns framtid och kommande generationers rättighet.

1991 Miljöambassadörerna i 9 A vid Furulidskolan

Motivering: Miljöambassadörerna har på ett konstruktivt och sakligt sätt ökat miljömedvetenheten hos den egna generationen såväl som hos de äldre. Miljöambassadörernas insatser har dessutom utmärkt sig på riksnivå; detta vittnar om att deras verksamhet med största sannolikhet kommer att spridas och vara en inspirationskälla för andra.

1990 Bengt Lindman

Motivering: Bengt Lindman utbildar vår framtida generation i grundskolans viktigaste ämne: kunskapen om hur vi skall rädda vår miljö. Hans mycket kunniga och engagerande miljöundervisning har därigenom väckt miljömedvetandet hos ungdomar. Med kunskap följer också viljan att påverka vårt levnadssätt så att det harmoniserar med naturen. Bengt Lindman har också varit initiativtagare till ett tvättmedelsprojekt i kommunen och därigenom fått affärsidkare att börja saluföra miljöskonande tvättmedel.

1989 Aneby ornitologiska klubb

Motivering: Aneby ornitologiska klubb som bildades år 1971 fyller en viktig funktion att väcka miljömedvetande hos ungdomar genom bl.a. studiecirklar och fågelobservationer. Sedan några år tillbaka har klubben aktivt arbetet i projektet ”Rädda berguven”. Klubben har med egna krafter byggt fågeltornet vid naturreservatet Hyllingen och medverkat till att fågeltornet vid sjön Ralången byggdes.

1988 Rädda Ralångengruppen

Motivering: Rädda Ralångengruppen har på ett mycket markant sätt fört ut en konkret miljöfråga av betydelse för invånarna i Aneby. Det övergripande målet för gruppens arbete är att återställa sjön Ralången och angränsande vattenområden till naturliga förhållanden med normalt växt- och djurliv. Denna ideella och opolitiska grupp har även utarbetat en rapport innehållande förslag till åtgärder att återställa Ralången. Rädda Ralångengruppen har genom sitt initiativ rönt uppmärksamhet och förståelse både från kommun och länsstyrelse.

1987 Carl Hermelin

Motivering: Carl Hermelin har i andra generation drivit Degla gård helt utan gifter och sedan 1943 använt sig av naturlig gödsling. Detta har han gjort på ett osjälviskt sätt i en tid när de allra flesta lantbruk i vårt land använt sig av mer och mer konstgödsel och gifter i jordbruket. Carl Hermelin har på detta sätt gjort en djupt tillfredsställande personlig miljöinsats. Hermelin har också sällat sig till pionjärerna, till de som förstått att det är i vår generation som det avgörs om det här jordklotet ska behålla sin skönhet, artrikedom och livskraft eller ej. Han har förstått att odlarens uppgift är att delta i samspelet mellan människor och natur och inte fördärva det.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023