Våra värderingar

Aneby kommuns mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och en förebild för andra offentliga verksamheter. Att vara en förebild innebär stolthet över att vara så bra att andra vill ta efter, och att känna glädje över att dela med sig av framgångsrika arbetssätt och strategier.

Att vara en attraktiv arbetsgivare förutsätter att vi lever som vi lär. Ju närmare målet vi kommer desto mer ökar motivationen, arbetsglädjen, stoltheten och trivseln bland medarbetarna. Många medarbetare tilltalas av värderingsstyrda organisationer som de vill vara en del av. Därför är värdegrunden viktig, den tydliggör vår identitet, vad Aneby kommun står för. I en organisations-kultur som präglas av förtroende, tillit och en gemensam värdegrund, är det lättare att nå de politiska målen. Förutsättningarna ökar för god ekonomi och högre kvalitet på det arbete som ska uträttas.

Aneby kommuns värdegrund med värdeorden öppenhet, utveckling och ansvar, ska genomsyra all verksamhet i Aneby kommun och vara ledstjärnor för varje medarbetare och förtroendevald i det dagliga arbetet och i mötet med medborgare, brukare och andra intressenter. I varje arbetsgrupp är det viktigt att kontinuerligt reflektera över värdeorden och dess innebörd för att skapa en samsyn kring ordens betydelse.

Illustration för Aneby kommuns värdegrund.

Aneby kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs, mår bra och där alla medverkar till att fullfölja det kommunala uppdraget. Detta är viktiga hörnstenar i Aneby kommuns personalpolitiska värderingar.

Idag arbetar i Sverige mer än en miljon människor i välfärden och ungefär en tredjedel av dessa uppnår pensionsålder den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar både andelen äldre och barn i befolkningen, vilket gör att behovet av skola, vård och omsorg växer. Detta leder till ett ökat rekryteringsbehov inom välfärden och därför är det viktigt att vi som arbetsgivare kontinuerligt arbetar med vår kompetensförsörjning med målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det finns mycket vi kan göra för att påverka både storleken på rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt kompetens. En av de viktigaste faktorerna för framgång och utveckling är att kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal. Det finns många utmaningar i arbetet med att vara och förbli en attraktiv arbetsgivare. För att nå dit har Aneby kommun tagit fram ett antal strategier

Aneby kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare för befintliga och blivande medarbetare.

Strategin ”Attrahera” syftar till att vårda arbetsgivarvarumärket Aneby kommun för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga.

Studier inom employer branding (arbetsgivarvarumärke) visar att internt varumärkesarbete inom en organisation påverkar hur individer utanför organisationen uppfattar arbetsgivarens varumärke. Redan anställda har alltså en betydande inverkan på hur organisationen och dess arbetsgivarvarumärke uppfattas externt vilket är avgörande för en framgångsrik kompetensförsörjning.

Genom en strukturerad och professionell rekryteringsprocess får alla kandidater en positiv upplevelse av Aneby kommun.

Strategin ”Rekrytera” syftar till att utveckla en rekryteringsprocess som bidrar till att vi får medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid. En lyckad rekryteringsprocess kräver planering i form av en väl grundad kravprofil, attraktiva annonser i för målgruppen lämpliga kanaler, professionella och strukturerade intervjuer samt referenstagning. En professionell och transparent rekryteringsprocess kan också positivt påverka arbetsgivarvarumärket och därmed bidra till att öka arbetsgivarens attraktivitet. En lyckad rekryteringsprocess kan bidra till att sökande som inte får ett jobberbjudande återkommer när rekrytering ska göras igen och att sökanden talar gott om Aneby kommun som arbetsgivare

Medarbetare i Aneby kommun ska ges förutsättningar för, och utmanas i sin kompetensutveckling på ett sätt som bidrar till att vi tillsammans når våra mål.

Strategin ”Utveckla” handlar om att utveckla befintliga medarbetares kompetens, att skapa karriärmöjligheter och möjligheter till intern rörlighet i organisationen. Utvecklingsinsatserna ska bidra till genomförandet av kommunens uppdrag.

Genom att skapa förutsättningar för att utvecklas i arbetsgrupper, lära av varandra och organisera arbetet annorlunda kan både medarbetare och verksamhet vidareutvecklas och resurser användas effektivt. En bredare syn på karriär och fler karriärvägar ger medarbetare möjligheten att utveckla både sig själva och verksamheten, vilket också gör yrket och arbetsplatsen mer attraktiv. Att utnyttja teknik, öka digital kompetens, utveckla forskningsförankrade metoder gör att kommunen och dess verksamheter kan utvecklas till en modern arbetsplats.

Medarbetare i Aneby kommun ges förutsättningar att påverka och lyckas med sitt uppdrag och sin vilja att stanna kvar.

Strategin ”Behålla” handlar om att arbeta för att behålla kompetenta medarbetare bland annat genom ett systematiskt arbete för en god arbetsmiljö, gott ledarskap och inflytande över den egna arbetssituationen för ökad motivation och resultat.

Motiverade medarbetare med hög arbetstillfredsställelse eller ”arbetsglädje” är viktigt för att kunna ge kommuninvånarna bästa möjliga service och för viljan att stanna kvar och utvecklas på sin arbetsplats. Arbetsklimatet ska präglas av ett närvarande ledarskap, öppenhet, ansvarstagande medarbetare och möjligheter till utveckling, påverkan och delaktighet. Varje medarbetare ska kunna känna stolthet över sitt arbete och det som uträttas i verksamheten. Motiverade, och engagerade medarbetare är de bästa marknadsförarna för kommunen som arbetsgivare.

För att uppnå ett ökat engagemang och ökad arbetsglädje hos medarbetarna behövs framför allt en god arbetsmiljö med möjlighet att påverka, ett tydligt, närvarande ledarskap och regelbunden återkoppling mellan chef och medarbetare. Aneby kommun vill förena en väl fungerande verksamhet med ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Verksamheternas behov och förändringar avgör vilken kompetens som behövs och vid avveckling av medarbetare ska den ske professionellt.

Med avveckling avses både omställning av kompetens samt avslut av anställning – på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, egen uppsägning eller pensionsavgång.

Även om Aneby kommun framförallt behöver fokusera på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare nu och framåt, krävs även planering inför behov av omställning så att rätt kompetens finns i verksamheten. När verksamheternas behov av kompetens förändras och medarbetare inte uppfyller behov måste omställning eller avveckling ske. För att följa riktlinjerna krävs god planering och regelbunden analys utifrån utveckling och förändringar i verksamheten. Pensionsavgångar kan förutses och därför behöver Aneby kommun sträva efter att successionsplanera och växla kompetens till någon som utsetts i god tid att ta över rollen.

Bra avslutningssamtal är viktigt att genomföra med medarbetare som avslutar sin anställning. Samtalen ger ofta förslag på förbättringar i verksamheten och ökar kunskapen kring en förbättrad verksamhet. Att behålla en god relation till tidigare medarbetare ger goda ambassadörer för arbetsgivaren och påverkar därigenom också arbetsgivarens attraktivitet.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023