Kommunrevisionen

Revisorerna är kommunfullmäktiges och allmänhetens kontroll av hur de kommunala resurserna används.

Kommunrevisionens arbete

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga biträden (yrkesrevisorer), granska och pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen (KL) och god revisionssed. Kommunrevisionens arbete präglas av integritet och oberoende. Revisorerna avgör självständigt vad som ska granskas och hur granskningen ska genomföras. Samtidigt strävar revisorerna efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed. God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed utvecklas successivt och uppdateras vart fjärde år av Revisionsdelegationen, som är en del av Sveriges kommuner och landsting.

Lämna synpunkter och förslag

Du kan ställa frågor, lämna synpunkter eller förslag till kommunrevisionen. De synpunkter och förslag som lämnas leder inte automatiskt till att en granskning genomförs. Information som inkommer till revisionen och de enskilda revisorerna i form av exempelvis brev och e-post är en allmän handling som diarieförs. Tänk därför på att det du skickar in till kommunrevisionen eller enskilda revisorer kan bli offentligt och kan komma att lämnas ut om någon begär det.

Granskningsrapporter från kommunrevisionen och lekmannarevisorerna

Revisorerna granskar verksamheten och prövar de förtroendevaldas ansvarstagande. Resultatet av granskningarna presenteras i deras revisionsrapporter och granskningsrapporter. Se genomförda revisionsrapporter uppdelat per år. (Arbete pågår med att lägga upp revisionsrapporterna)

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021