Hemtjänst

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte kan klara de vardagliga sysslorna eller din personliga omvårdnad, kan få hjälp och stöd via hemtjänsten.

Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad och sjukvårdsinsatser.

Ansökan om bistånd

Du kan ansöka om bistånd i form av hemtjänstsinsatser. En handläggare kontaktar dej och en utredning inleds där behoven bedöms och ett beslut om bistånd fattas.

Ditt behov och din levnadssituation

Insatserna planeras med utgångspunkt från behov och levnadssituation. De beskrivs också i en individuell genomförandeplan som upprättas i samspel mellan dig, anhöriga och närstående. Exempel på insatser som kan beviljas.

  • Enklare hushållsgöromål, som exempelvis städ, tvätt och inköp
  • Personlig omvårdnad, som exempelvis dusch och hårvård
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Hjälp med läkemedel
  • Träning och rehabilitering

Avgifter

Insatser från hemtjänsten kan erbjudas dygnet runt och oberoende var i kommunen du bor. Insatserna är avgiftsbelagda. Aneby kommun tillämpar maxtaxa för avgifter inom hemtjänsten. Hemtjänsten i den egna bostaden utgår alltid från målsättningen att du ska kunna bo kvar så länge det är möjligt. Hjälp med läkemedel och stödstrumpor ingår inte i maxtaxan.

Du väljer själv vem som ska utföra hemtjänstinsatsen

Du som har beviljats hemtjänst kan själv välja vem som ska utföra hjälpen bland de utförare som finns i Aneby kommun.

Du som brukare ansöker som tidigare hos kommunens biståndshandläggare om den hjälp och de insatser du behöver. När du får ditt biståndsbeslut kan du sedan under förutsättning att det finns godkända utförare, välja mellan kommunen och de privata utförare som valt att ha verksamhet i det område där du bor. Valet av utförare är ditt eget. Biståndshandläggaren informerar om vilka alternativ som finns, men kan inte välja åt dig eller rekommendera en viss utförare. Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Du har rätt att byta utförare och du kan när som helst göra ett nytt val.

Du behöver inte välja själv

Du som redan har hemtjänstinsatser måste inte välja. Gör du inget aktivt val har du även i fortsättningen kommunen som utförare av hjälp i hemmet. För dig som är ny, och inte kan eller vill välja, så tillämpas ickevalsprincipen. Detta innebär en turordning mellan de utförare som är godkända och verksamma i det område där du bor.

Samma villkor gäller för alla

Alla utförare, både privata och kommunala, måste uppfylla samma kvalitets- och kompetenskrav och de får lika mycket betalt per timme. Du betalar precis som tidigare hemtjänstavgift enligt kommunens fastställda hemtjänsttaxa. Om du inte är nöjd med hur insatserna utförts har du rätt att byta utförare. Kontakta i så fall biståndshandläggare.

Vill du bli utförare av hemtjänst?

För att det ska uppstå valfrihet måste det finnas flera leverantörer. Det betyder att privata företag har möjlighet att ansöka om att bli godkända som leverantörer av hemtjänst. För att bli privat utförare måste du lämna in en ansökan till Aneby kommun. Det finns inget sista ansökningsdatum utan ansökningarna tas emot och handläggs löpande.

Aneby kommun har bestämt vilka krav som leverantörerna ska uppfylla för att bli godkända. Kraven och den ekonomiska ersättningen är lika för kommunen och för privata leverantörer, så alla konkurrerar på samma villkor.

Kraven samt de villkor som gäller finns formulerade i förfrågningsunderlaget. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända som leverantörer av hemtjänst i Aneby kommun.

Ansökan och förfrågningsunderlag för att bli leverantör av hemtjänst

I självservice kan du hämta ansökningsblanketten, Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst, LOV. Samt förfrågningsunderlaget och information om revidering av LOV-ersättning enligt omsorgsprisindex 2016. Vid frågor kontaktar du socialchefen via kommunens växel.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023