Familjehem

Barn och ungdomar kan behöva byta miljö för en kortare eller längre tid, på grund av olika problem i till exempel familjen, skolan, med olämpliga kamratkontakter eller med missbruk. Då kan familjehem vara ett alternativ.

Familjehemmet ska under en begränsad tid eller i vissa fall under hela uppväxten, ersätta den biologiska familjen för ett barn. Det finns barn som är boende i familjehem utifrån att vårdnadshavarna har samtyckt till placeringen. Då är det en så kallad frivillig placering enligt socialtjänstlagen.

Det kan också vara så att vårdnadshavarna inte samtycker till att barnet bor i familjehem och då har socialnämnden ansökt hos Länsrätten, som kan besluta om vård enligt LVU, "Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga".

Familjehemmet ska ersätta den biologiska familjen och erbjuda barnet en trygg miljö. De ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett annat barn i familjens vardag. Barnet ska vara delaktig i familjen på lika villkor som eventuella biologiska barn.

Familjehemmet ska ha en positiv och respektfull inställning till det placerade barnets biologiska nätverk och i den mån som behövs underlätta för barnet att ha kontakt med dessa. Familjehemmet ska handskas varsamt med den information de får som rör det placerade barnet.

Allmänt kan man säga att familjehemmet behöver:

  • ha en trygg och stabil livssituation
  • tycka om och vara intresserade av arbete med barn och ungdomar
  • ha förståelse för människors olikheter
  • ha tid och fysiskt utrymme för att ta emot ett barn/ungdom

Vad kan familjehemmet förvänta sig av socialtjänsten?

  • att uppdraget är tydligt utformat inför en placering
  • att få vägledning, råd och stöd
  • att få ekonomisk ersättning
  • att regelbundet träffa socialtjänsten

Familjehemsresursen är en gemensam verksamhet som drivs av Jönköpings läns kommuner. Verksamheten rekryterar och utbildar familjehem som tar uppdrag för någon av kommunerna i länet.

Om ni är intresserade av att bli familjehem och vill ha mer information

Efter en första kontakt görs vanligtvis ett hembesök. Det görs även registerkontroller hos polisen, kronofogden och i socialregistret. Därefter bedöms i dialog med er, om det är lämpligt att gå vidare i utredningsprocessen.

Familjehemsresursen kommer då att förmedla kontakt med en av länets kommuner, som är i behov av ett familjehem. Vilken kommun det blir beror på var ni bor, vilket uppdrag som passar i just er familj samt era egna önskamål.

Socialtjänten i den utvalda kommunen kommer att besöka er och gå vidare i utredningsprocessen.

Familjehemsresursen har utbildning och fortbildning för familjehem i flera kommuner i Jönköpings län. Varje termin genomför grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. En utbildning som har tagits fram utav Socialstyrelsen.

Utbildningen är upplagd på fyra heldagar under fyra veckors tid. Här får familjehemsföräldrar möjlighet att resonera kring uppdraget och få till sig matnyttig information till kunskap, stöd och uppmuntran. Utbildningen leds utav två familjehemssekreterare från Familjehemsresursen. I den här terminens första omgång är det 11 familjer som är med.

Frågor som bland annat lyfts i utbildningen är hur ett nytt barn kan påverka familjen, om anknytning och separationer. Det samtalas även kring hur barnet/ungdomens umgänge med de biologiska föräldrarna kan se ut och vilka utmaningar man kan hamna i som familjehem. Lagutrymmen tas upp, och det viktiga samarbetet med socialtjänsten.

QR-kod med länk till sida för mer information kring familjehem.

Scanna QR-koden för mer information kring familjehem.

Familjehemsresursen Jönköpings län

Besöksadress

Vallgatan 8
553 16 Jönköping

Postadress

Familjehemsresursen

Box 1024

551 11 Jönköping

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2024